Veebipäevik

Lugedes Eesti kooli ajalugu

esmaspäev, 15. oktoober 2012

Eesti rahvusluse kujunemislugu on suures ja määravas osas meie rahvahariduse ja koolivõrgu kujunemise lugu. Selles loos on peaosad täita maarahval, riigil ja keelel. Koduõpetuse ja alama astme koolide, valla- ning mõisakoolide kaudu oli meil juba 150 aastat tagasi küllaltki ulatuslikult levinud lugemisoskus. Samas jäi veel kaugesse tulevikku Juhan Liivi kuulutus: "Ükskord – kui terve mõte - ükskord on Eesti riik". See oli sõnum, mille kohta arvas 1905. aasta revolutsioonis kaasa löönud Friedebert Tuglas, et siis võis Eesti riigist unistada vaid prohvet või vaimuhaige.

Oma otsustava sõna eestlase haridusvõimaluse kohta tol Faehlmanni - Jannseni ajal ütles tsaarivalitsus ja baltisaksa aadel, kuigivõrd ka kirik. Balti suurnike hulgas oli neid, kes arvasid, et talupojad pole õppimisvõimelised, lugemisoskust polegi neil vaja, nad olgu sõnakuulelikud ja osaku põldu harida. Vägagi arvestatavalt oli baltlaste hulgas levinud eestlaste ja lätlaste ümberrahvustamise soov, mida loodeti realiseerida saksa keele ja saksa keeles õpetamise laiendamise kaudu. Tartu Ülikooli eesti keele lektor Friedrich Robert Faehlmann oma avaloengus 1842. aastal ütles, et eestlane lülitati välja haridusest, kaubandusest, tööstusest ja poliitilisest elust, sest ta ei olnud äkõrgesti sündinudü. Küll pidi aga tema keel kindlustama vaheseina härra ja sulase vahel. Aegamööda levis ja juurdus eestlaste oma suundumus saada võrdseid õigusi teiste rahvastega, eeskätt baltisakslaste endiga.

Kõrvalvaatajaks ei saanud jääda peremees ise – tsaarivõim. Tsaar Nikolai I aegse rahvaharidusministri krahv Sergei Uvarovi kolmikreegli – õigeusk, isevalitsus ja rahvuslus – järgi tuli Vene riigil ja rahval täita oma eriline kutsumus ja ülesanne – kujundada parem eluviis kui see on kõdunevas ja kaduvas Lääne - Euroopas. Selle reegli kohaselt tuli Balti kubermangudes muuta vene keel õppe- ja asjaajamiskeeleks. Tegelikkuses ei sekkunud vene keskvõim siinsetesse siseasjadesse eriti palju 1880. aastateni. Olukord muutus kardinaalselt Aleksander III võimule tulles.

Valitses seisukoht, et Venemaa võib saada moodsaks rahvusriigiks vaid juhul, kui muulased võtavad omaks vene keele, vene kultuurilised ja usulised väärtused. Otsetee selleni arvati viivat koolide kaudu. Valla- ja mõisakoolides tuli kahel esimesel aastal õpetada vene või eesti keeles. Kolmandal õppeaastal tuli aga peaaegu täielikult üle minna vene keeles õpetamisele, erand tehti siiski emakeeles lugema-kirjutama õppimisel, usuõpetuses ja kirikulaulus. Kihelkonnakoolides ja 2-klassiliste ministeeriumikoolide II klassis tuli õpetada vene keeles, vaid usuõpetust ja kirikulaulu lubati õppida eesti keeles. Samasugune keelenõue kehtis ka linnakoolides. Ei aidanud siin mitmete linnavalitsuste protest, sest linnaalgkoole ei pea üleval riik, vaid linn ja seetõttu nad edaspidi loobuvad nende koolide rahastamisest.

Kuniks erakoolide kohta vene keeles õpetamise nõuet ei olnud, hakati usinasti mõisnike ja bürgerite poolt looma uusi erakoole. Vene keeles õpetamise nõue ka erakoolides kehtestati 1889. aastal.

Baltimaade keskhariduskoolides kehtestati vene keeles õpetamise nõude rakendamine 1892. aastaks. Eeskätt häiris see nõue baltisakslasi. Eestlased olid keeleküsimuses ükskõiksemad, sest nii enne kui ka nüüd tuli neil keskharidust omandada võõrkeeles. Ei olnud vähe neid eestlasi, kes leidsid, et reformid teevad lõpu baltisakslaste võimutsemisele hariduselus. Samuti leiti, et vene keele oskus annab paremaid võimalusi töötamiseks ja edasiõppimiseks kogu Vene riigis.

Kõigi toimuvate koolikorralduse muutmiste juures oli ühine suur häda – ei jätku vene keelt piisavalt oskavaid õpetajaid! Uhkelt ja visioneerivalt kõlas aga suunanäit – osata kolme kohalikku keelt …

Sellest, rahvuslikust ärkamisajast on pärit paljud igihaljad pärlid, neist näidetena mõned.

Johann Voldemar Jannsen:

- inimene peab õppima kogu eluaeg;

- iga kopikas, mis iseenese ja oma laste õpetamise eest välja anname, on kõige parema intressi peale pandud;

- pääd topitakse kõiksugu teadmisi täis, aga käed jäetakse kohmetumaks;

- õpetamine ja kasvatamine käigu käsikäes;

- kes iial meile head tahab teha, see muretsegu meile head kooliõpetust.

Jakob Hurt:

- igasugune õpetus, eriti kooliõpetus võib ainult siis vaimu ja südant harida, kui see toimub õpilase emakeeles; võõrkeeles omandatud teadmised ununevad ruttu;

- küla-, kihelkonna- ja maakonnakoolides tuleb lapsi õpetada emakeeles (eesti keeles);

- emakeelne õpetus toidab armastust oma rahva vastu;

- maakonnakoolides tuleb saksa ja vene keelt täielikumalt õpetada, sest saksakeelne kirjavara on iseäranis suur ja tuumakas, aga vene keel on meie riigi keel ja seda on iseäranis ametnikele ja asjaajajatele hädasti vaja.

Jakob Hurda ja veel 17 rahvusliku tegelase (Johann Voldemar Jannseni, Mihkel Veske, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Joosep Kapi jt.) poolt pandi 11. septembril 1878 Tartus paberile tollased haridusalased eesmärgid. Rõhutati emakeelse õpetuse vajalikkust.

Emakeelset haridust põhjendades pidasid meie ärkamisaja tegelased silmas eeskätt lapse huve, tema suutlikkust ja edasist arengut. Kindlasti lisandus sellele rahvuslik aspekt. Samal ajal lähtus tsaarivõim oma äühtse alamluseü eesmärgist, baltisakslased aga germaanluse ülimusest. Mõlemad vägevad eksisid!

Ei eksinud aga tark Koguja, kui ta kolm tuhat aastat tagasi pani kirja: "Mis on olnud, see saab olema, ja mis on tehtud, seda tehakse veel – ei ole midagi uut päikese all!"

kommentaare: 0

Eesti vajab uut omavalitsussüsteemi

reede, 12. oktoober 2012

Kohalik võim on inimesele kõige lähemal ja seetõttu ka kõige vahetumalt tunnetatav.  Tingituna hiljutisest majanduskriisist ja Vabariigi Valitsuse poliitikast, on suurema osa kohalike omavalitsuste jaoks kõigi neile seadusega pandud kohustuste täitmine väga keeruline, et mitte öelda võimatu ülesanne.

Viimastel aastatel on Vabariigi Valitsus korduvalt kärpinud kohalike omavalitsuste otsustusõigust ning eelarvetulusid. Kaotati kaks kohalikku maksu, kärbiti tulumaksu kohalikele omavalitsustele eraldatavat osa, vähendati kohalike teede rahastust ning kodualuse maa maamaksu vabastusest tingitud tulukadu pole kaetud muude laekumistega.

Üks valusamaid kärpeid oli 2009. aastal teise lisaeelarvega tehtud otsus, millega vähendati üksikisiku makstavast tulumaksust kohalikele omavalitsustele laekuvat osa 11,93%lt 11,4%-le. Pealtnäha on tegemist väikse muutusega, aga reaalselt tähendas see sadade miljonite kroonide (umbes 440 miljonit krooni) ära võtmist omavalitsuste eelarvetest. Lisaks kõigele tehti otsus majandusaasta keskel, mis tähendab, et omavalitsused olid juba sõlminud mitmeid lepinguid heakorra-, ehitustöödeks ning paika pannud vajalikud investeeringud.

Koduomanikke maamaksust vabastav seadus võeti vastu 2011. aasta suvel. On absurdne, et riik ei täida oma lubadust kompenseerida kohalikele omavalitsustele saamata jäänud maamaksu riigieelarvest. Valitsuskabineti otsuse kohaselt nii-öelda kompenseeritakse maamaksuvabastus omavalitsustele laekuva tulumaksu osa tõstmisega 11,6%-ni 2014. aastaks. Elementaarne matemaatika ütleb, et kõigepealt tuleb tõsta omavalitsustele laekuva tulumaksu osa tagasi 11,93%-le ja alles sellest numbrist ülespoole algab kodualuse maamaksu kaotamise kompenseerimine.

Omavalitsuste haldussuutlikust vähendab veelgi Eesti rahvastiku negatiivne iive. Käesoleval aastal avaldatud rahvaloenduse tulemused näitasid, et Eesti elanike arv on 11 aastaga langenud enam kui 75 000 inimese võrra ja enamikes maakondades on 15-21% vähem elanikke kui 2000. aastal. Suurenenud on ainult Harjumaa ja Tartumaa elanike arv ning seda ilmselt ülejäänud maakondade arvelt.

Täna kehtivate seaduste järgi on omavalitsustel väga raske ise oma rahalist olukorda parandada. Valdav osa kohalikest omavalitsustest kasutab kuni kolme kohalikku maksu, mis moodustavad kõigest 1% omavalitsuste eelarvelistest maksutuludest. Kõlab küll uskumatult, aga 99% omavalitsuste maksutulude otsustusõigusest on keskvõimu käes.

Seega on selge, et tänane halduskorraldus, sealhulgas omavalitsuste rahastamine vajavad selgeid ja põhimõttelisi muutusi. Meil on vaja uut omavalitsussüsteemi, mis tähendab nii haldusreformi kui ka kohalike maksude reformi.

Uuele omavalitsussüsteemile üleminek peab toimuma riigi ja omavalitsuste mõistlikus koostöös. Selleks tuleb välja töötada teaduspõhised miinimumnõuded, millele kohaliku omavalitsuse üksus ja nende osutatud avalik teenus peavad vastama ning luua konkreetsed motiveerimis- ja rahastamismehhanismid, et haldusreformist võidaks üheaegselt nii jõukamad kui ka vaesemad omavalitsused.

Mehaaniline linnade-valdade liitmine või lahutamine ei ole lahendus, mis vääriks haldusreformi nimetust. Haldusüksused peavad olema edukad ning finantsiliselt kindlustatud ja iseseisvad oma otsustes. Just seetõttu me ei pääse maksupoliitilistest muutustest ümber ega üle. Üheks meetmeks omavalitsuste finantsilise iseseisvuse tagamisel on omavalitsustele laekuva tulumaksu muutmine kohalikuks maksuks. Esitasin selle ettepaneku 19. septembril toimunud konverentsil "20 aastat Eesti Vabariigi põhiseadust ja kohalik omavalitsus – garanteeritud autonoomia, partnerlus või keskvõimu alluvus", kus ma kõnelesin vajadusest tõsta omavalitsuste rolli ühiskonnas.

Ilmselt ei ole me kahekümne aasta pärast enam olukorras, kus Eesti halduskaart on selline, nagu täna. Omavalitsused, mis ei suuda või ei taha omaette jätkata, liituvad järk-järgult teiste omavalitsustega. Need omavalitsused, mis on praegusel kujul alles ka kahekümne aasta pärast, tõestavad ennast jätkusuutlikena ning neid pole vaja sunniviisiliselt reformida.

Tuleb tõdeda, et Eesti on oma haldusvõimekuselt jõudnud täna üsna kriitilise piirini, mida lisaks Vabariigi Valitsuse otsustele on süvendanud rahvastiku vähenemine ja hiljutine majanduskriis. Eesti vajab uut omavalitsussüsteemi, et kohalik tasand suudaks edukalt pakkuda oma elanikele vajalikke teenuseid. Reformi ei ole aga mõtet teha reformi pärast. Sellel peab olema reaalne tulemus meie inimeste jaoks, mis tähendab, et iga valla ja linna olukorda, tulevikueeldusi ja võimalikke ühinemisi tuleb vaadelda eraldi. Mida kiiremini Vabariigi Valitsus hakkab kohalikesse omavalitsustesse suhtuma kui oma riigi toimimise ematalasse ja võrdväärsesse partnerisse, seda parem Eestile ja Euroopale.

kommentaare: 0

Reformida tuleb nii Eesti haldusjaotust kui ka kohalike maksude süsteemi

kolmapäev, 10. oktoober 2012

Värskelt avaldatud kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi pingerida näitab, et Eesti omavalitsuste tase erineb endiselt kordades. Edetabeli tipus troonivad valdavalt Harjumaa linnad ja vallad, kuid väikeste omavalitsuste toimetulek näiteks Eesti kagu- ja idaosas on märksa keerulisem.

Senisest märksa enam vajavad riigipoolset tuge ääremaalised vallad, kus KOV-võimekuse indeksi väärtus on kõige madalam. Eraldi tooksin välja asjaolu, et edetabeli esimese kolmekümne seas on ainult 5 vähem kui 5000 elanikuga omavalitsust ning mitte ühtegi alla 2000 elanikuga linna või valda. Muidugi on ka heal järjel väikseid omavalitsusi nagu Otepää vald, Põltsamaa või Põlva linn, aga numbrid näitavad, et tegemist on eranditega, kes on tänu asukohale, ajaloole või heale juhtimisele suutnud leida oma niši.

Täna kehtivat maksusüsteemi ja rahvastiku negatiivset iivet arvesse võttes pole suur osa Eesti omavalitsustest võimelised jätkusuutlikult toime tulema. Seega tuleb reformida nii Eesti haldusjaotust kui ka kohalike maksude süsteemi.

Loodavad haldusüksused peavad olema edukad ning finantsiliselt iseseisvad. Üheks meetmeks omavalitsuste finantsilise iseseisvuse suurendamisel on omavalitsustele laekuva tulumaksu muutmine kohalikuks maksuks. Esitasin selle ettepaneku ka 19. septembril toimunud konverentsil "20 aastat Eesti Vabariigi põhiseadust ja kohalik omavalitsus – garanteeritud autonoomia, partnerlus või keskvõimu alluvus", kus ma kõnelesin vajadusest tõsta omavalitsuste rolli ühiskonnas.

Tuletaksin ühtlasi meelde, et 24. septembril toimunud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogu ühisel koosolekul otsustati ühehäälselt jätta Vabariigi Valitsuse 2013. aasta eelarvekava allkirjastamata, sest selles oli liiga palju lahendamata probleeme. Näiteks puudub tänaseni selgus, kust leitakse vahendeid õpetajate palgatõusuks ja kuidas tagatakse üldhariduse kättesaadavus pärast plaanitud reformide läbiviimist. Eriarvamusele jäädi ka kodualuse maamaksu vabastuse osas.

Eesti omavalitsused ja nende elanikud vajavad läbimõeldud ja toimivaid lahendusi, sest iseenesest olukord ei parane.

kommentaare: 0

Euroopa Liit peab hoidma oma aluspõhimõtteid

teisipäev, 9. oktoober 2012

Esinesin täna Riigikogus sõnavõtuga, kus kõnelesin Euroopa Liidu alusväärtustest, milleks on solidaarsus ja liikmesriikide võrdne kohtlemine ning tõin ühtlasi välja, et Euroopa Liit on nii liikmesriikide arvult kui ka visioonilt suurem kui ainult euroala.

Juba mitu aastat räägitakse kahekiiruselisest Euroopast ning viimastel kuudel üha valjemalt ja julgemalt. Tegelikult käib jutt Euroopa Liidu tsentraliseerimisest või detsentraliseerimisest. Tõsi, viimasest ei räägita eriti valjult, sest tänane suundumus seoses majandus- ja fiskaalkriisiga on tugevalt tsentraliseerimise suunas.

Mina aga arvan, et konkurentsivõimelisem on Euroopa Liit, mis põhineb detsentraliseerimisel, kus on vähemalt 27 riiki, lähitulevikus 28 riiki. Kusjuures otsustajate hulka kuuluvad võrdväärselt nii euroala liikmed kui ka oma valuutat eelistavad riigid ja rahvad.

Liikmesriikide omanäolisus ja erinevate riikide ning rahvaste lähenemisnurk näiteks rahandus- või sotsiaalpoliitikale annab võimaluse parimatest kogemustest õppida ja neid rakendada võimalusel oma riigis. Just see annab selle liidule pikemas perspektiivis konkurentsivõimelisema siseturu, tugevuse, eelise ja usaldusväärsuse. Selline Euroopa on tugevam kui kitsas eurotsoon, kus kõik teeme püüdlusi ja pingutame oma püksirihma, et päästa Kreekat ning äkitselt avastame, et oma valuutaga Rootsi, Taani ja Suurbritannia purjetavad teisel kursil.

Eesti poolt vaadatuna ei saa me üle ega ümber põllumajandussektori otsetoetustest. Praegu on otsustamisel Euroopa Liidu eelarve 2014-2020 aastateks, millega pannakse paika ka põllumajanduslikud otsetoetuste tasemed erinevates liikmesriikides. Eesti põllumeeste otsetoetuse tase on täna 117 eurot hektari kohta, kuid Euroopa Liidu keskmine 269 eurot hektari kohta. Eesti kindel seisukoht peab siin olema liikmesriikide võrdne kohtlemine, ehk põllumajanduse otsetoetuste võrdsustamine.

Kõne täisteksti leiad siit: http://ratas.ee/index2.php?pid=3&id=257&w=2

kommentaare: 0

Minu kõne Keskerakonna XVI Kongressil

laupäev, 5. november 2016

Head erakonnakaaslased! Lugupeetud külalised!

Õnnitlen südamest meid kõiki erakonna juubeli puhul. Rahvarinde ideaalidest võrsunud Keskerakond on veerand sajandit seisnud iga Eesti inimese eest. Meie erilise tänu ja tunnustuse on ära teeninud kakssada neli julget meest ja naist, kes Keskerakonna asutasid. Aitäh teile! Olen uhke, et paljud auväärt asutajaliikmed on täna meie seas.

Sügav kummardus erakonna esimehe Edgar Savisaare ees, kes on Keskerakonda asutamisest peale vedanud. Edgar, Sinu panus Eesti iseseisvuse taastamisel ja meie riigi ülesehitamisel on hindamatu. Oled kirjutatud suurte tähtedega Eesti poliitika ajalukku. Loodan ja usun, et Savisaare poliitikutee Keskerakonnas kestab kindlalt edasi.

Head mõttekaaslased!

Oleme näinud paremaid ja halvemaid aegu, kuid alati ühtsena edasi liikunud. Keskerakond ei ole ajutine projekt.  Oleme siin, et jääda.

Meie järjepidevust iseloomustab riigimees Jaan Tõnissoni mõte: "Vaim on, mis elustab. Idee ehk aade viib edasi." Solidaarsus, iga inimese eest seismine ja kogukondade ühendamine on meie riiki edasiviivad aated, millest Keskerakond ei tagane.

Austatud delegaadid!

Tänan piirkondi ja kogusid, kes on esitanud mind esimehe kohale. Tänan ja tunnustan kõiki kandidaate ja nende toetajaid. Konkurents on edasiviiv jõud.

Ma ei kandideeri Keskerakonna juhiks, et kaptenina laeva kurssi muuta. Kandideerin, sest tunnen vastutust erakonnakaaslaste ja valijate ees. Meie peale loodavad inimesed nii Abjal, Põltsamaal kui ka Paide linnas. Alatskivil, Suure-Jaanis ja Väike-Maarja vallas. Kogu Eestis.

Pean kurvastama konkurente, kes on üles loetlenud, mida kõike peab Keskerakond nüüd teisiti tegema ning kellest loobuma.

Kinnitan teile üheselt – Keskerakond ei paindu ega murdu.  Meie programmilised raamid on terasest.

Lähtume alati erakonnaliikmete ja valijate ootustest. Mitte kellelgi pole moraalset õigust ega poliitilist jõudu meile otsuseid ette dikteerida.

Head saalisviibijad!

Keskerakond on väärt erakond. Aga ka parimat asja saab veel paremaks teha. Toon välja neli olulist valdkonda, kus soovin meie organisatsiooni arendada:

1) Keskerakonna juhtimine peab muutuma selgeks ja laiapõhjaliseks. Toetan aktiivset erakonnasisest diskussiooni ning sisevalimiste kasutamist.

2) Rahaasjad peavad olema korras ja läbipaistvad. Üle jõu käivad kampaaniad ning garantiikirjad jäägu minevikku.

3) Meie piirkonnad ja kogud väärivad suuremat toetust. Kasvama peab rahaline abi ning erakonna juhtide tugi. Tunnustan kõiki liikmeid, kes panustavad läbi osakondade ja piirkondade, Seenioride kogu, Noortekogu, Roheliste kogu, Naiskogu KENA, Omavalitsuskogu, Õpetajate kogu, Kultuurikogu ja teiste ühenduste.

4) Vajame rohkem koostööd. Valimiste võitmine on ülioluline, kuid üksinda tegutsedes seame endale piirid. Toetan koostööd erakondadega, kellega saame oma programmi ellu viia.

Kallid sõbrad!

Hiina rahvatarkus ütleb: "Kui muutuste tuul puhub, ehitavad ühed müüre ja teised tuuleveskeid." Viimased valitsused on ehitanud müüre ning viinud Eesti riigi majanduslikku ja ideoloogilisse seisakusse. Keskerakond peab vajalikke muutusi eest vedama:

1. Rahvastikukriisi lahendamine on meie prioriteet. Iga seaduseelnõu ja programmiline dokument nii kohalikul kui ka riigi tasandil peab lähtuma rahvaarvu kasvust ja inimeste heaolust.

2. Majanduse käivitamiseks toetame regionaalseid ja sektoriaalseid maksuerisusi, et arendada ettevõtlust ning töökohtade loomist. Korrastada tuleb riigiettevõtete juhtimine ning ära teha vajalikud investeeringud. Kakskümmend viis aastat on räägitud neljarealisest Tallinn-Tartu maanteest, Rohuküla raudteest, Via Baltica väljaehitamisest ja Tallinna Linnahalli renoveerimisest. Aitab jutust! On aeg tegutseda.

3. Riigi ja omavalitsuste koostöös peab kaduma Suure ja Väikse Peetri mentaliteet. Vajame kohaliku tulubaasi taastamist, omavalitsuste otsustusõiguse suurendamist ning kvaliteetseid teenuseid kõikjal Eestis.

4. Eesti maksusüsteem tuleb täielikult üle vaadata, mitte komakohti kohendada. Langetame madalapalgaliste maksukoormust ning lõpetame ettevõtluskasumi maksuvabalt väljaviimise.

5. Lubamatu on meie inimeste vastandamine rahvuse, vanuse, soo, maailmavaate või teiste kriteeriumite alusel. Peame väärtustama iga inimest.

Head keskerakondlased!

Täna valitav juhtkond ning esimees vastutavad meie tulemuste eest järgmistel valimistel. Koondise kapten ei pea üksi kõiki punkte viskama, aga tagama parima valimistulemuse kogu meeskonnale. Meie eesmärk on võita taas absoluutne enamus Tallinnas ning parandada positsioone üle kogu Eesti.

Keskerakonna esimeheks kandideerimine on tõsine vastutus. Vastutus siin saalis viibijate, erakonnaliikmete ja toetajate ees. Vastutus Eesti iseseisva riigi ja rahva ees. Minu senine töökogemus, haridustee ning kuusteist aastat Keskerakonnas annavad mulle kindluse see väljakutse vastu võtta. Samastun president Arnold Rüütli öelduga: "Oma kodu tunne on kõige tugevam siis, kui selle heaks on midagi oma käte ja mõistusega tehtud."

Keskerakond on ja jääb minu koduerakonnaks. Sõltumata kongressi tulemustest ei tee mina oma nimelist valimisliitu ega uut erakonda.

Keskerakond on alati olnud erakond, kuhu tullakse. Kahjuks ka erakond, kust minnakse. Anname endast parima, et seekord läheks teisiti. Lõpetame jutud leeridest ning lähme edasi ühtse meeskonnana. Vajame kõiki liikmeid ning uusi liitujaid ja toetajaid.

Meie seas pole "omasid" ja "võõraid" ega üleliigseid inimesi. Keskerakond on meie kõigi erakond!

Edu ja jõudu Keskerakonnale ning Eesti riigile.

Tänan!

kommentaare: 0

Pöördumine Eesti inimeste ja erakonnakaaslaste poole

kolmapäev, 12. oktoober 2016

Eesti Keskerakond jõudis 12. oktoobril olulise teetähiseni – Rahvarindest võrsunud erakond tähistab täna oma 25. sünnipäeva. Keskerakond ei ole ajutine projekt. Oleme tulnud Eesti poliitikasse, et jääda. Solidaarsus, iga inimese eest seismine ja ühiskonna liitmine on olnud Keskerakonna alusväärtused kõik need kakskümmend viis aastat. Nii peab see olema ka viie, kümne ja kahekümne viie aasta pärast.

Olen otsustanud kandideerida Keskerakonna esimehe kohale, sest soovin tuua põhimõttelisi muutusi Eesti poliitikasse. Soovin anda oma panuse Keskerakonna programmi elluviimiseks riigi tasandil ja kohalikes omavalitsustes kogu Eestis. Inimesed ootavad sotsiaalsemat ja õiglasemat poliitikat, uusi algatusi ning julgust vajalikke otsuseid langetada. Eesti Keskerakonna põhimõtted pakuvad selget alternatiivi tänasele ummikseisule.

Eesti inimesed ootavad uut poliitikat

Kahjuks on Keskerakond olnud ligi kümme aastat järjest opositsioonis. Seetõttu pole me saanud oma programmi riigitasandil ellu viia ning Eesti poliitika on muutunud liialt parempoolseks. Keskerakond võitis Riigikogu valimised viimati 2003. aastal ning paraku kuulume opositsiooni juba kolmandas järjestikuses parlamendi koosseisus. Meie eesmärk olgu kohalike valimiste ja järgmiste Riigikogu valimiste võitmine ning uue laiapõhjalise valitsuse moodustamine.

- Eesti ühiskond vajab põhimõttelisi muutusi. Senise poliitika ebaõnnestumist ilmestab kõige selgemalt meie rahvaarvu jätkuv langus. Vabandavad jutud "kestlikkust kahanemisest" pole jätkusuutlikud ega paku lahendusi olukorra parandamiseks. Vajame terviklikku perepoliitikat, et tõsta sündide arvu. Vajame uusi töökohti ka väiksemates omavalitsustes ja maapiirkondades. Vajame lasteaedu, koole ja eluks vajalikke teenuseid kõikjal Eestis. Vajame riiki, kus mitte kedagi ei jäeta kõrvale.

- Oleme kuulunud Euroopa Liitu üle 12 aasta, kuid vahe Euroopa jõukamate riikidega on jätkuvalt ülisuur. See väljendub nii palkade ja pensionite osas kui ka tervelt elatud aastates. Euroopalik solidaarsus ning heaoluühiskond on jäänud kaugeks unistuseks. Olen veendunud, et Keskerakonna pakutav õiglasem maksu- ja sotsiaalpoliitika ning senisest märksa tugevam regionaalpoliitika aitavad Eesti elu edasi viia.

- Eesti edu alus on tugev ja ühtehoidev rahvas. Meie inimeste vastandamine rahvuse, vanuse, soo ja teiste kriteeriumite alusel peab lõppema. Riigijuhtide kohustus on kõnetada ja ühendada kõiki Eesti kogukondi, mitte ühiskonna lõhestamise hinnaga odavat populaarsust taga ajada. Vajame selgeid muutusi ka kodakondsuspoliitikas, et kaasata kõiki Eesti arengusse panustavaid inimesi.

- Palju on räägitud rahva võõrandumisest riigijuhtimisest. Tegelikult on olukord vastupidine – poliitikud on võõrandunud Eesti rahvast. Oma arvamuse ainuõigeks pidamine, teisitimõtlejate allasurumine ning tagatubade kokkulepped on ohuks demokraatlikule riigikorraldusele. Vajame inimeste suuremat kaasamist ühiskondlikesse aruteludesse ning otseselt riigijuhtimisse. Seetõttu toetan presidendi otsevalimisi ning rahvaalgatuse seadustamist, mille eest peab Keskerakond jätkuvalt seisma. 

Eestimaa ja Keskerakonna tulevik on meie kätes

Keskerakond on Eesti suurim ja vanim erakond ning meie edu tugineb kõigi liikmete ja toetajate panusele. Igaüks meist on pühendanud aega ja energiat keskerakondliku maailmavaate edendamiseks oma kodukohas ja riigis tervikuna. Selleks, et suudaksime Eestimaa arengus senisest rohkem kaasa rääkida, vajab meie organisatsioon üleriigiliselt tõsist tööd ja tugevdamist.

- Keskerakonna juhtimine peab muutuma laiapõhjaliseks ja läbipaistvaks. Siinkohal näen olulist rolli erakonna kõigi liikmete kaasamisel. Toetan aktiivset sisevalimiste ja küsitluste kasutamist erakonna valimisnimekirjade koostamisel ning erakonna poliitiliste põhimõtete kujundamisel. Meie liikmeskond tervikuna teab alati kõige paremini, millist poliitikat erakonna toetajad ootavad.

- Keskerakonna piirkonnad ootavad õigustatult senisest suuremat tuge. Ma pean silmas nii rahalisi võimalusi kui ka erakonna juhtide isiklikku panustamist meie maailmavaate tutvustamiseks igas Eesti omavalitsuses. Keskerakond peab olema nähtav kogu Eestis – Tallinnast ja Tartust kuni Sõrve sääre ja Piirissaareni.

- Ainult tugeva üleriigilise organisatsiooni toel suudame võita järgmised kohalikud valimised. Meil tuleb taas saavutada enamus Tallinna Linnavolikogus ning parandada Keskerakonna positsiooni võimalikult paljudes Eestimaa omavalitsustes. Väga paljud inimesed kogu Eestis loodavad just meie peale.

- Tõsist tähelepanu vajavad ka Keskerakonna erinevad kogud – Seenioride kogu, Roheliste kogu, Naiskogu KENA, Omavalitsuskogu, Õpetajate kogu jt. Aktiivsete inimeste ning erakonna büroo ja juhtkonna toel peame muutma erakonna kogud olulisteks koostööpartneriteks vastavates poliitikavaldkondades. Keskerakonna juhtkonna kohustus on toetada kõigi seniste ja loodavate kogude arengut.

- Erilist tähelepanu vajab Keskerakonna Noortekogu ja selle tegevuse laiendamine kõigis Eesti maakondades. Noored on meie tulevik ja just Keskerakonna Noortekogu toel on poliitikasse tulnud väga palju teotahtelisi ja aktiivseid inimesi.

- Meil tuleb laiendada ja elavdada volikogu komisjonide tööd. See on koht, kus töötatakse välja Keskerakonna pikaajalisi seisukohti ning arutatakse ka päevapoliitilisi küsimusi. Volikogu komisjonide kaudu võiks tulla märksa rohkem soovitusi ja avaldusi, mis on aluseks Keskerakonna esindajate tööle Riigikogus ja kohalikes omavalitsustes. 

- Korras rahaasjad on iga tõsiseltvõetava erakonna möödapääsmatuks eelduseks. Segadused ja ootamatud tagasilöögid finantsdistsipliini järgimisel ning juhatuse kinnitatud eelarve täitmisel peavad jääma minevikku. Rahaasjade eest vastutavad ennekõike erakonna esimees ja peasekretär, kuid laiemalt kogu juhatus.

- Toetan eraldi vanematekogu loomist erakonna väärikate liikmete kogemuste ja mõtete paremaks kaasamiseks Keskerakonna juhtimisse. Vanematekogu roll oleks erakonna esimehe ja teiste juhtorganite nõustamine ning tasakaalukate lahenduste pakkumine keerulistel aegadel.

Keskerakonna kongressist ja "leeridest"

Olen tänulik kõigile Keskerakonna liikmetele ja piirkondadele, kes on teinud mulle ettepaneku kandideerida Keskerakonna esimeheks. Annan endast parima, et mulle pandud usaldust õigustada.

Rõhutan veelkord, et ma ei kandideeri Keskerakonna esimeheks, et au ja kuulsust võita. Poliitika on valdkond, kus tuleb alati seada esikohale Eesti riigi ja rahva huvid. Minu eesmärk on, et Keskerakond suudaks Eesti poliitikas kaasa rääkida nii täna ja homme kui ka viie, kümne ning kahekümne viie aasta pärast.

Palun lõpetame jutu erinevatest leeridest ja konkureerivatest meeskondadest. Keskerakonnas ei ole äomasidü ja ävõõraidü ning kohe kindlasti pole meie erakonnas üleliigseid inimesi. Austagem üksteist ja erinevaid seisukohti ning jäägem ka omavahel vaieldes alati viisakaks. Seisame ju tegelikult kõik samade põhimõtete eest.

Olen meeskonnamängija. Seda nii spordis kui ka tööelus. Minu soov ja eesmärk on minna edasi ühtse Keskerakonna koondisega, kuhu on oodatud kõik, kes soovivad panustada erakonna ja Eestimaa tulevikku.

Jüri Ratas

kommentaare: 0

Riigi ja omavalitsuste tööjaotus tuleb paika panna

teisipäev, 4. oktoober 2016

Esinesin 4. oktoobril Eesti I Omavalitsuspäeval ettekandega riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete jaotuse teemal. Oma sõnavõtus rõhutasin, et haldusreformi käigus pole siiani omavalitsuste ja riigi rolli selgelt paika pandud.

Haldusreformi seadus sätestab ühe eesmärgina omavalitsuste võimekuse kasvu toetamise kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel. Samal ajal on selgusetu, kas ja mil määral need teenused reformi tulemusel muutuvad. Kas riik usaldab omavalitsustele senisest suurema rolli gümnaasiumihariduse ja esmatasandi arstiabi korraldamisel? Millised saavad olema omavalitsuste võimalused ettevõtluse arendamise osas? Kas kõigile linnadele ja valdadele jäävad kehtima täpselt samad ülesanded või lähtutakse konkreetse omavalitsuse suurusest, asukohast ja võimekusest?

Sama oluline on subsidiaarsuse põhimõtte ehk lähimusprintsiibi järgimine. Kuidas tagada ühinenud või sundliidetud omavalitsuste äärealade elanikele vajalike teenuste kättesaadavus? Lahendusena pakutud osavaldade ning piirkondlike teenuskeskuste õigused ja rollid on vastuolulised ning siiani lõpuni selgeks rääkimata. Haldusreform peab aga andma selge panuse ääremaastumise pidurdamiseks.

Valitsuskoalitsioon ei saa piirduda ainult Eesti kaardi ümberjoonistamisega, vaid peab välja töötama uue jätkusuutliku omavalitsusmudeli. Vajame selget kokkulepet riigi ja omavalitsuste õiguste ning kohustuste osas Eesti elu kujundamisel ning seadusandliku baasi põhjalikku muutmist ja täiendamist. Loetletud küsimused tuleb kiiremas korras lahendada, sest vastasel juhul ei ole võimalik haldusreformi kohalikeks valimisteks lõpuni viia.

kommentaare: 0

Garantiikirjade andmine pole Keskerakonna asjaajamise viis

esmaspäev, 5. september 2016

Soovin ümber lükata Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone väite, nagu oleks garantiikirjade andmine Keskerakonna tavapärane asjaajamise viis. Tegemist on pretsedenditu olukorraga, mille osas tuleb võimalikult kiiresti selgusele jõuda.

Kuulun Eesti Keskerakonda juba üle 16 aasta. Selle aja jooksul on erakonnal olnud üheksa erinevat juhatuse koosseisu ning neli peasekretäri. Oma kogemuse põhjal julgen kindlalt öelda, et laadsed garantiikirjad pole Keskerakonna tava ega laiemalt aktsepteeritud teguviis. Vastupidi, erakonnas valitseb kindel arusaam, et kõik suuremad finantskohustused tuleb läbi arutada kogu juhatusega.

Juhatuse liikme staatusega kaasneb lisaks õigustele ka väga suur vastutus oma erakonna ja valijate ees. On päevselge, et sadade tuhandete eurode üle ei tohi otsustada üksik juhatuse liige, isegi kui põhikiri seda teoreetiliselt võimaldab. Antud kahetsusväärne juhtum on negatiivseks pretsedendiks, mille valguses tuleb Keskerakonna Kongressil otsustada, kuidas juhatuse liikmete esindusõigust täpsustada.

Keskerakond on Eesti suurim ja kõrgeima toetajaskonnaga erakond. Kui me soovime oma valijate usaldust õigustada, siis peame olema eeskujulikud ja läbipaistvad ka oma rahaasjade korraldamisel. Segastel asjaoludel ning juhatuse enamuse teadmata väljastatud garantiikirjad ei vasta kindlasti Keskerakonna liikmete ega toetajate ootustele.

kommentaare: 0

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlusel sündis uus osalusrekord

esmaspäev, 29. august 2016

Pühapäeval, 28. augustil toimus Pirita Spordikeskuse terviseradadel kaheteistkümnes "Jüri Ratase jalgrattavõistlus". Kõigile rattahuvilistele suunatud kogupereüritusel startis kokku 770 osalejat viies erinevas kategoorias. Lisaks rattasõidule jagasid õpetussõnu ja infomaterjale Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Operation Lifesaver Estonia esindajad. Kohal olid ka Sportlandi rattatelk ning CFC Spordiklubi Jaan Kirsipuu Rattakool.

Pirita Velodroomi staadionile kogunes sadu peresid, lapsi ja täiskasvanuid. Olen väga õnnelik, et jalgrattasõit on jätkuvalt armastatud spordiala ning püstitasime taas uue osalusrekordi. Tunnustan kõiki rattahuvilisi, kes tulid üksi, pere või sõpradega värkes õhus sporti tegema. Tänan kümneid vabatahtlikke ja toetajaid, kelle toel on võimalik tasuta rattavõistlust korraldada.

Naiste seas võttis kindla esikoha Janelle Uibokand, teise koha saavutas Kelly Kalm ning kolmandaks tuli Mairis Õispuu. Meestearvestuses võitis tihedas konkurentsis Erki Pütsep, talle järgnesid Helmet Tamkõrv ja Henno Puu. Kõik tulemused on üleval kodulehel: http://www.ratas.ee/index2.php?pid=16&id=18  

Selveri Tibusõidus ja Jaffa lastesõidus võistles tänavu 436 last, kes kõik said auhinnaks medali, diplomi ja kinkekoti. Ratastoolisõidus oli 7 osalejat ning meeste- ja naistearvestuses startis 327 jalgratturit. Kõik täiskasvanud pälvisid samuti medali ja kinkekoti. Naiste ja meeste kolm parimat pälvisid karika ning teisi auhindu. Ühtlasi loositi kõigi osalejate vahel välja palju erinevaid kingitusi – Tallinki perereisid Rootsi ja Soome, kaks jalgratast, muusikakeskused Sony Centeri poolt, mitmeid sportlikke ja lõbusaid auhindu Sportlandilt ning Vipexilt jpm.

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlust aitasid korraldada Tridens, Jaffa, Selver, AS TTP, KH Energia Konsult, Aktsiaselts Fifaa, Skechers Eesti, AS Vipex, Sony Center, G4S, Sportland, Balbiino, Rahvusooper Estonia, Operation Lifesaver Estonia, Tallinna Botaanikaaed, Sparta Spordiklubi, Ramirent AS, OÜ Utilitas OÜ Kristobal, Tallinna Kiirabi, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur, Põhja-Eesti Päästekeskus, Pirita Velodroom, Pirita Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Kesklinna Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Maanteeamet.

kommentaare: 0

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlus toimub juba sel pühapäeval

neljapäev, 25. august 2016

Kutsun Sind taas koos oma pere ja sõpradega osalema lõbusal ja sportlikul kogupereüritusel. 28. augustil 2016 toimub "Jüri Ratase XII jalgrattavõistlus", mis on ka tänavu kõigile osalejatele tasuta. Võistluse algus on kell 11.00 Pirita Velodroomil, Rummu tee 5.

REGISTREERI ENNAST kodulehel: www.ratas.ee/voistlus Palun kindlasti kasutada eelregistreerimist, mis kestab kuni 25. augustini. Vajadusel saab kohapeal registreerida võistluspäeval kell 9.00 – 10.20.

Enne võistluse algust näitab Sparta Spordiklubi kasulikke soojendus- ja venitusharjutusi. Taaskord on kohal ka Lõvi Leo, Nublu ja Operation Lifesaver Estonia, kes annavad edasi õpetussõnu heast käitumisest ning politsei ja päästeameti tegevusest. Kohapeal on tutvumiseks tuletõrjeauto. 

Kuna osalejate arv kasvab igal aastal, siis toimub tänavu võistlusmaterjalide väljastamine ka laupäeval, 27. augustil kell 11.00-15.00 Pirita Velodroomi jalgrattapoe kohal asuvas galeriis. Peahoone teisele korrusele pääseb vasakut kätt paiknevatest treppidest. Kõik sõitjad, kes oma stardimaterjalid juba laupäeval välja võtavad, võivad pühapäeval kohale tulla alles 10.45 Sparta soojendusvõimlemise ajaks. 

Jüri Ratase XII jalgrattavõistluse programm:

9.00 – 10.20 kohapeal registreerimine;
9.00 – 10.50 eelregistreerunutele numbrite ja kiipide kättesaamine;
10.45 – 11.00 Sparta soojendusvõimlemine;
11.00 – võistluse avamine;
11.15 – Selveri Tibusõit;
11.30 – Jaffa Lastesõit
12.00 – ratastoolisõit 
12.05 – naiste ja meeste sõit
13.30 – autasustamine ja loosimine;

13.45 – võistluse lõpetamine.

Jüri Ratase XII jalgrattavõistluse distantsid:

Selveri Tibusõit (kuni 6-aastased), distants 450m;
Jaffa Lastesõit (vanuses 7-12 aastat), distants 3,5km;
Naised, distants 12,5km;
Mehed, distants 12,5km;
Ratastoolisõit 1,4km;

Perearvestus (arvesse läheb vähemalt ühe vanema ja lapse osalus).

Kiivri kandmine on võistluse kõikidel distantsidel kohustuslik.

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlust aitavad korraldada Tridens, Jaffa, Selver, AS TTP, KH Energia Konsult, Aktsiaselts Fifaa, Skechers Eesti, AS Vipex, Sony Center, G4S, Sportland, Balbiino, Rahvusooper Estonia, Operation Lifesaver Estonia, Tallinna Botaanikaaed, Sparta Spordiklubi, Ramirent AS, Tallinna Kiirabi, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur, Põhja-Eesti Päästekeskus, Pirita Velodroom, Pirita Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Kesklinna Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Maanteeamet.

Soovin tänada ja tunnustada hea koostöö eest kõiki ürituse partnereid, toetajaid ning vabatahtlikke, kelle toel on võistlus juba üksteist aastat toimunud.  

kommentaare: 0

Paul Kerese tänava maleturniiri tulemused

esmaspäev, 30. mai 2016

Sel laupäeval toimus juba kuuendat korda Paul Kerese tänava maleturniir. Tänan südamest kõiki osalejaid ning korraldusmeeskonda. Heade koostööpartnerite ja suvise ilma toel sündis uus osalusrekord – mängima kogunes 190 malehuvilist, täpsemalt 115 täiskasvanut ja 75 last.

Tänavu on kõigi malesõprade ja Eesti spordi jaoks laiemalt väga tähendusrikas aasta. Kogu malemaailm tähistab Paul Kerese 100. sünniaastapäeva, mistõttu kuulutas ka Rahvusvaheline Maleföderatsioon 2016. aasta Paul Kerese aastaks. Paul Kerese tänava vabaõhu maleturniir andis oma tagasihoidliku panuse meie male suurkuju saavutuste ja elutöö mälestuseks.

Pilte üritusest saab näha siin: https://www.facebook.com/ratasjuri/photos/?tab=album&album_id=674526526018643

Kuni 12-aastaste arvestuses võitis Emil Laanemets, teise koha saavutas Marina Levchenko ja kolmandaks tuli Arseni Pronin. Täiskasvanute turniiri esikoha saavutas Tarvo Seeman, teise koha pälvis Henrik Haavamäe ning kolmanda koha Sergei Neff. Mõlema vanusegrupi parimad said auhinnad ning kõik osalejad väikse medali. Maleturniiri avasõnad ütles Eesti kõige tuntuma ja teenekama maledünastia esindaja Merike Rõtova.

Täpsemad tulemused on üleval Maleliidu kodulehel:

http://chess-results.com/tnr224044.aspx?lan=1&art=1&wi=821

http://chess-results.com/tnr224043.aspx?lan=1&art=1&wi=821

Paul Kerese tänava maleturniiri aitasid korraldada Nõmme Linnaosa Valitsus, Eesti Maleliit, Paul Kerese Malemaja, Eesti Male Toetusühing, Hasartmängumaksu Nõukogu, Järve Keskus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, G4S, Nõmme Sõõrikukohvik, Sportland, Tallinna Lauluväljak, Apollo, Harju tänava uisuplats, Peetri Pizza.

kommentaare: 0

Paul Kerese tänava maleturniir 2016

teisipäev, 10. mai 2016

Hea malesõber!

2011. aastal toimus enam kui 20-aastase vaheaja järel taas Paul Kerese tänava maleturniir, millest võttis osa 24 maletajat. Igal järgmisel kevadel on osalejate arv kasvanud ning eelmisel korral nautis värskes õhus maletamist juba 136 inimest.

Paul Kerese tänava maleturniir toimub taas ühe üritusena Nõmme Kevade raames ning on suunatud osalejatele üle Eesti. Oodatud on kõik, kellel malemängu vastu huvi – nooremad ja vanemad hobimaletajad, perekonnad ning reitinguga malemängijad.

Korraldame ka tänavu kaks eraldi turniiri: esimene kuni 12-aastastele (k.a) lastele ja teine vanematele noortele ning täiskasvanutele. Loomulikult võivad ka kuni 12-aastased soovi korral osaleda täiskasvanute turniiril, kuid arvestada tuleb, et see toimub lasteturniiriga samaaegselt.

Käesoleval aastal toimub maleturniir 28. mail kell 11.00-16.00 vanas harjunud kohas, Suure Meistri kodu lähedal, Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis Nõmmel. Paul Kerese tänava maleturniiri avasõnad ütleb Eesti kõige tuntuma ja teenekama maledünastia esindaja Merike Rõtova.

Eelregistreerimine on kohustuslik ja see kestab kuni 26. maini 2016. Osavõtusoovist teatada hiljemalt 26. maiks 2016 meiliaadressil alina.tubli@riigikogu.ee. Registreerimiseks tuleb edastada järgnevad andmed: Ees- ja perenimi, Kategooria (kuni 12-aastased või täiskasvanud), Kontakt (e-mail, telefoninumber), Elukoht (omavalitsuse täpsusega). Lisa ka, kust said informatsiooni malevõistluse kohta (e-mail, Facebook, ajalehed, muu). Võid ära märkida ka oma maleklubi, reitingu ja muu täiendava info.

NB! Palume mängijatel kohale tulla hiljemalt 10.30 ja nimi ka kohapeal kirja panna.

Kõige austusega

Jüri Ratas

võistluse korraldaja

kommentaare: 0

Jüriöö pargi tuletornis süttigu tuli, kui riigilipp Toompeal langetatakse

pühapäev, 24. aprill 2016

Osalesin 23. aprillil Jüriöö ülestõusu 673. aastapäeva mälestusüritusel Jüriöö pargis. Mul on väga suur au, et Sõjamäel asuvasse parki istutati ka minu nimeline tamm teenete eest mälestuspargi rajamisel.

Oma sõnavõtus rõhutasin, et ligi seitsesada aastat tagasi toimunud julge vastuhakk suruti küll võõrvallutajate poolt maha, kuid mälestus meie esivanemate vaprusest ja vabadustahtest kestab tänaseni. Seesama tahe ja julgus oma saatust ise määrata on aidanud meie rahval kõigi raskuste kiuste püsima jääda ning toonud Eestile ka riikliku iseseisvuse. Ainult tänu meie esivanemate meelekindlusele ja teotahtele saime 23. aprillil tähistada ka Riigikogu 97. sünnipäeva.

Jüriöö park ühendab meie rahva ajalugu nüüdisajast Jüriöö mässu ning muistse vabadusvõitluseni välja. Seetõttu tegin Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku taastada väärikas traditsioon, et Jüriöö mälestuspargi tuletornis süttib tuli hetkel, mil langetatakse lipp Pika Hermanni tornis ning kustub taas Toompea hommikuse lipu heiskamise järel. See sümboliseeriks meie riikliku iseseisvuse ja ajaloolise pärandi olulisust ning lahutamatust.

Jüripäeval tähistasime ühtlasi neljandat korda veteranipäeva, mis on väärikas ja aastast-aastasse kasvav traditsioon. Veteraninädalal tunnustame vapraid mehi ja naisi, kes on osalenud rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel. Kaitseväelased ja kaitseliitlased on kodumaa patrioodid ning seisavad eesrindel iseseisva Eesti riigi ja rahva eest. Meie püha kohus on alati austada ja mälestada kaasmaalasi, kes on riskinud kõigega või andnud lausa oma elu õiglasema ja turvalisema maailma nimel.

kommentaare: 0

Jüri Ratase tänusõnad spordirahvale

reede, 15. aprill 2016

Tänan Teid kõiki põneva, sisuka ja edasiviiva debati eest. Eesti spordi sõlmprobleemid said laiapõhjaliselt läbi arutatud ning avalikkuse ette toodud. Nüüd tuleb asuda neid lahendama.

Tunnustan Urmas Sõõrumaad võidu puhul ning soovin talle palju jõudu ja edu Eesti Olümpiakomitee presidendi vastutusrikkas ametis. Samuti õnnitlen asepresidente Jüri Tamme ja Tõnu Tõnistet ning kõiki täitevkomitee ja esindajate kogu liikmeid. Olen veendunud, et Eesti sport sai väärika ja tegusa esindusmeeskonna.

Tänan südamest ka kõiki, kes mind presidendi kohale esitasid ja minu poolt hääletasid. Olen rahul, et suutsin oma toetajaskonda igas voorus kasvatada.

Kinnitan, et spordivaim minus ei ole kuskile kadunud. Luban jätkuvalt panustada Eesti spordielu hüvanguks Riigikogus ning Eesti Korvpalliliidu presidendina. Olen ka tulevikus avatud teie mõtetele, küsimustele ja ettepanekutele.

kommentaare: 0