Veebipäevik

Olga Sõtnik, Jüri Ratas: Presidendi peab valima rahvas

esmaspäev, 17. juuni 2013

Sel kevadel lükkas Riigikogu esimesel lugemisel tagasi Keskerakonna fraktsiooni eelnõu, millega soovisime anda Vabariigi Presidendi valimise õiguse Eesti kodanikele. Põhjenduseks toodi valdavalt asjaolu, et Eestis on parlamentaarne demokraatia ning presidendi otsevalimine ei oleks seega meie riigi jaoks sobiv lahendus. 

Kui vaadata meist märksa pikema demokraatia kogemusega riike Euroopa Liidus, siis näeme, et tegemist pole sugugi nii must-valge küsimusega nagu soovitakse näidata. Täna kuulub Euroopa Liitu 27 liiget. Nende seas on nii konstitutsioonilisi monarhiad kui ka presidentaalseid ja pool-presidentaalseid riike, aga selge enamus (täpsemalt 16 Euroopa Liidu liikmesmaad) on sarnaselt Eestiga parlamentaarsed vabariigid. See teadmine ei tohiks tulla kellelegi üllatusena, aga märksa vähem räägitakse nende riikide presidendi valimiskorrast.

Puhtalt numbreid analüüsides näeme, et üheksas parlamentaarses vabariigis (Austria, Bulgaaria, Iirimaa, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariik) valib presidendi rahvas. Loomulikult kehtib otsevalimine ka Küprosel, Portugalis, Prantsusmaal ja Rumeenias, kus presidendil on suurem roll ja otsustusõigus. Seega selgub, et 20-st presidendi institutsiooniga Euroopa Liidu riigist, ei ole rahval võimalust presidenti valida ainult seitsmes (Eesti, Itaalia, Kreeka, Läti, Malta, Saksamaa ja Ungari).

Lähtudes väljatoodud andmetest on selge, et presidendi otsevalimiste teemal diskuteerides pole korrektne otsida takistusi Eesti riigikorrast ja õigusruumist, vaid arutada tuleb sisuliste plusside ja miinuste üle. Presidendi otsevalimiste pooldajatena toome järgnevalt välja mõned olulisemad argumendid oma seisukoha toetuseks.

Rahva suurem kaasamine

Täna kehtiv presidendi valimissüsteem ei ole meie hinnangul demokraatlik parimal võimalikul moel ning on vastuolus Eesti rahva kui kõrgeima riigivõimu kandja staatusega. Reaalsuses pole inimestel sisuliselt võimalik meie riigipea valimistel oma arvamust avaldada ega valimisprotsessi sekkuda. Presidendi otsevalimine annaks inimestele juurde ühe selge ja konkreetse otsustusõiguse.

Samamoodi ei soosi tänane valimiskord tõsise debati teket. Me ei näe presidendikandidaate sõitmas mööda Eestit ringi või osalemas rahvakohtumistel, et oma seisukohti ja nägemust inimestele tutvustada, sest rahval puudub otsustusõigus. Selle asemel saadakse kokku ennekõike erakondade esindajate, Riigikogu fraktsioonide ning omavalitsusjuhtidega, kes reaalselt presidenti valima hakkavad. Laiema üldsuse kokkupuude presidendikandidaatidega piirdub mõne üksiku läbi meedia üle kantava valimisdebatiga.

Eesti kodanikele Vabariigi Presidendi valimisõiguse andmine lähendaks inimesi ning riiki. Rahva poolt valitud president esindaks tõeliselt kõiki Eesti elanikke, mitte ainult teda ametisse valinud erakondi.

President muutuks oma tegevuses vabamaks ja sõltumatumaks

Meie riigipeal on oluline roll ühiskonna esindaja ja päevapoliitika tasakaalustajana. Kahjuks näeme tihti, et president ei saa seda rolli tõhusalt täita, sest kehtiv valimissüsteem piirab tema tegevust. Kui parasjagu ametis olev president soovib, et ta valitaks tagasi ka järgmiseks viieks aastaks, siis peab ta käituma ettevaatlikult ja otsima kompromisse võimuerakondadega. See aga tähendab, et ta pole enam oma otsustes vaba.

Eesti rahva poolt valitud president kasutaks julgemalt talle juba antud volitusi ja ei kardaks teha otsuseid ning avaldusi, mis ei meeldi valitsusele või parlamendile. Eestile on vaja presidenti, kes tõesti tasakaalustaks erakondade ning valitsuse üha kasvavat rolli meie parlamentaarse vabariigi juhtimisel.

Kindlasti aitaks aktiivsem ja sõltumatum riigipea tõsta ka presidendi institutsiooni usaldusväärsust, mis on kahjuks langenud rekordmadalale tasemele.

President ei pea olema elukutseline poliitik

Seni, kuni presidenti valib Riigikogu ja teatud juhtudel valimiskogu, on väga väike tõenäosus, et Eesti riigipeaks võiks saada mõni poliitikaväline, kuid rahva poolt kõrgelt hinnatud arvamusliider. Sobivaid kandidaate otsitakse ennekõike oma erakonna ridadest ja lähtudes oma koduerakonna poliitilistest eelistustest.

Vaadates viimaseid presidendivalimisi, näeme küll, et nii 2006. kui ka 2011. aastal oli võimalike presidendikandidaatide seas ka parteituid inimesi, kuid neil ei olnud reaalselt võimalustki ametisse valituks osutuda. Juhtivad erakonnad leppisid lihtsalt omavahel presidendi isikus kokku ja edasine oli juba vormistamise küsimus.

Lähtudes asjaolust, et president peab olema päevapoliitika ülene riigipea, kes näeb ühiskonda ja rahva huvisid laiemalt, aitaks erakonnaväline president Eestit kindlasti tasakaalustada. Meil oleks ainult hea meel, kui Eesti tulevaseks riigipeaks saaks näiteks teenekas diplomaat, sotsiaalteadlane, kirjanik, akadeemik, ülikooli rektor või mõni muu väärikas inimene.

Varasem positiivne kogemus

Nagu me hästi teame, viidi taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimesed presidendivalimised läbi 1992. aastal ning need toimusid kahes voorus. Esimeses hääletusvoorus valis Eesti rahvas. Enim hääli kogus toona Arnold Rüütel, keda soovis presidendiks üle 195 000 kodaniku, ehk 41,8% osalenutest ning teise tulemuse saavutas Lennart Meri, kogudes 138 317 häält, ehk 29,5%. Tubli tulemuse saavutas veel professor Rein Taagepera, keda toetas samuti üle 100 000 Eesti Vabariigi kodaniku.

Kuna ükski presidendikandidaat ei saanud üle poole hääletamisest osavõtnud valijate häältest, läks valimisõigus Riigikogule, kes valis kahe rahva poolt enim hääli saanud kandidaadi seast Vabariigi Presidendiks Lennart Meri.

1992. aasta valimised näitasid ilmekalt, et Eesti rahvas on pädev endale presidenti valima. Enim hääli saanud kandidaadid olid riigipea ametisse igati sobivad ja tõesti päevapoliitika ülesed riigimehed. Eesti rahva tarkust ja ettenägelikust tõestab veel fakt, et kaks toona suurima toetuse kogunud kandidaati valiti varem või hiljem Eesti Vabariigi presidendiks.

Sümboolne on ka tõik, et nii Lennart Meri kui ka Arnold Rüütel, kes on vaieldamatult Eesti ajaloo ühed suurimad riigimehed, on avaldanud tugevat toetust presidendi otsevalimise ideele. (2001. aastal ametist lahkudes algatas president Lennart Meri Riigikogus koguni põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu, et järgmised riigipead valitaks rahva poolt otsevalimiste teel.)

Rahva soov

Rahvakogu arutelupäeval osalenud peaaegu 300 inimesest toetas presidendi otsevalimisi küll veidi alla poole, täpsemalt 41%, kuid oleme jätkuvalt veendunud, et Eesti rahvas soovib tegelikult ise oma riigipead valida. Seda on tõestanud mitmed varasemad arvamusuuringud ning ilmekas on ka fakt, et Rahvakogu arutelupäevaga samaaegselt läbi viidud Postimees Online gallupis toetas 70% otsevalimiste ideed. Mainitud küsitluses on vastanute arv ligi 30 korda suurem kui Rahvakogu arutelupäeval (28.05.2013 seisuga 8 637).

Kindlaim viis rahva eelistuste väljaselgitamiseks on laiapõhjalise arvamusuuringu läbiviimine või põhiseaduse muutmise küsimuses rahvahääletuse korraldamine. Rahvas tervikuna on alati targem kui tema juhid ning rahva seisukoht antud küsimuses peab olema otsustav.

Kokkuvõte

Eesti riigipea kanda on lai roll kogu ühiskonna esindaja ja päevapoliitiliste huvide tasakaalustajana. Seetõttu on vajalik rahva reaalne ja otsene kaasamine presidendi valimistel, mis omakorda tähendab, et Riigikogul tuleb loovutada presidendivalimise õigus Eesti Vabariigi kodanikele.

Kindlasti soovime rõhutada, et me ei soovi muuta Vabariigi Presidendi õiguseid ja kohustusi. Eesti on täna ja ettenähtavas tulevikus parlamentaarne vabariik. Küll aga on meil aeg võtta eeskuju demokraatlikest Euroopa Liidu maadest ning seadustada presidendi otsevalimine. Ainult siis saame öelda, et austame Eesti Vabariigi põhiseadust, mille järgi kuulub kõrgeim võim rahvale. 

kommentaare: 0

Euroopa Roheline Pealinn 2015. aastal on Bristol

esmaspäev, 17. juuni 2013

Euroopa Rohelise Pealinna idee algatajana osalesin reedel tänavu Euroopa Rohelise Pealinna tiitlit kandvas Nantesis toimunud auhinnatseremoonial, kus kuulutati välja võitja ülejärgmiseks aastaks. Euroopa Roheliseks Pealinnaks 2015. aastal osutus Suurbritannia linn Bristol.

Bristolile tõi edu järjekindel ja sihipärane tegevus oma elukeskkonna rohelisemaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmisel. Bristol jõudis tänavu juba kolmandat korda finaali ning osutus seekord kõige tugevamaks kandidaadiks.

Ma loodan väga, et ka Tallinna soov kanda 2018. aastal Euroopa Rohelise Pealinna tiitlit saab reaalsuseks. Eesmärgi saavutamiseks tuleb meil püüelda iga päev ühiselt rohelisema linna poole ning kindlasti õppida kõigi seniste võitjate kogemustest. Näiteks tasub eeskuju võtta Bristolist, mis tegi linnakeskkonna rohelisemaks muutmiseks tihedalt koostööd ka kolmanda sektoriga.

Rohelise Pealinna tiitli põhiline eesmärk on kutsuda üles kõiki Euroopa linnasid ja inimesi igapäevaselt püüdlema parema ja säästvama elukeskkonna poole. Ühtlasi annab algatus positiivset eeskuju kogu maailmale, sest keskkonnahoid muutub iga aastaga üha olulisemaks küsimuseks.

Euroopa Rohelise Pealinna idee sai alguse Tallinnas selle linna päeval, 15. mail 2006. aastal. Meie algatatud mõtet toetasid väga paljud Euroopa linnad ning ka Euroopa Komisjon, kes võttis enda peale statuudi ja konkursikorra väljatöötamise. Esimene Roheline pealinn kuulutati välja 2009. aastal.

kommentaare: 0

Korvpalliliit kutsub Sind U20 Euroopa meistrivõistlustele vabatahtlikuks!

kolmapäev, 12. juuni 2013

Eesti Korvpalliliit vajab Sinu abi, et sel suvel korraldada U20 Euroopa Meistrivõistluste finaalturniiri, mis toimub 9.-21. juulini Tallinnas, Sakus Suurhallis ja TTÜ Spordihoones.

See on sinu võimalus praktiseerida õpitud võõrkeeli, sõlmida tutvusi üle Euroopa, nautida kõrgetasemelist korvpalli ning anda panus turniiri edukasse korraldamisse.

Tahad tulla EM-ile vabatahtlikuks? Anna endast märku täites ära lühikese küsimustiku SIIN  

Vaata lisainfot SIIT

Link U20 EM ametlikule kodulehele

kommentaare: 0

Ainult ühiselt pingutades võime Põhjamaade tasemele jõuda

pühapäev, 9. juuni 2013

Maikuus esitletud Eesti 2012/2013 inimarengu aruanne näitab, et kuulume kõrge inimarengu tasemega maade hulka – asume jätkuvalt pingereas 33. kohal. Ühest küljest näitab see, et Eesti on õiges suunas liikunud, aga samas tuleb tunnistada, et Põhjamaade ning Lääne-Euroopa edukamate riikideni on veel pikk tee minna.

Eesti riigi teatud mahajäämus on meie kodumaa keerulist ajalugu arvestades arusaadav. Samas tuleb meil tahes-tahtmata konkureerida Euroopa Liidu tugevamatega, sest demokraatia ja vabade piiride tingimuses pole võimalik ühtegi inimest vastutahtmist Eestimaal hoida või veel vähem sundida siin perekonda looma. Kahjuks on viimased aastad seda väga ilmekalt tõestanud ja Eesti kõige suuremaks väljakutseks on üha kiirenev rahvaarvu vähenemine.

Negatiivne loomulik iive ning kasvav väljaränne on tõsised probleemid mitte ainult maapiirkondades, vaid ka suuremates keskustes, ehk kõikjal Eestis. Põhiliselt lahkutakse Soome ja Suurbritanniasse, kuid meie inimesi liigub ka teistesse Eestist jõukamatesse Euroopa Liidu riikidesse. Möödunud aastal otsustas kodumaalt lahkuda ligi 11 000 meie väikse riigi jaoks hädavajalikku inimest.

Ükskõik kui optimistlikult me erinevaid aruandeid, edetabeleid ja statistikat ka ei vaata, on selge, et üha kasvava väljarände tingimustes ei ole meie riik ning rahvas jätkusuutlik. See tähendab, et Eesti vajab konkreetseid ja reaalseid muutusi ning mitte kunagi kümne või kahekümne aasta pärast, vaid nüüd ja kohe.

Värskelt avaldatud inimarengu aruanne näitab riigijuhtidele väga selgelt kätte põhilised probleemid ja murekohad, mis lahendamist vajavad. Näiteks on meie kogurahvatulu jätkuvalt Euroopa Liidu üks madalamaid ning endiselt laiutab suur palgalõhe jõukama ja vaesema ühiskonnagrupi, aga ka meeste ja naiste vahel. Samamoodi on murekohaks Eesti rahva tervis ning oodatav eluiga, mis on Euroopa Liidu keskmisest madalamad. Kahjuks ei ole kuskile kadunud ka piirkondlikud erinevused elujärje, tööhõive, hariduse kättesaadavuse ja paljude teiste kriteeriumite osas.

Minu hinnangul peab loetletud probleemide lahendamiseks riik võtma oluliselt aktiivsema rolli meie majanduse kujundamisel ning ebavõrdsuse vähendamisel. Ma pean silmas ennekõike õiglasemat ja piirkondlikke eripärasid arvestavat maksupoliitikat ning tänasest oluliselt suuremat panustamist tööturupoliitikasse.

Täna Eestis kehtiv ühetaoline maksusüsteem koos madala tulumaksuvaba miinimumi ning halvasti toimiva ettevõtete tulumaksuga soosib sissetulekute ebavõrdsust. Samamoodi investeerib riik, võrreldes teiste OECD liikmetega piinlikult vähe erinevatesse tööturumeetmetesse. Kuna oleme usaldanud liiga palju "nähtamatu käe" ehk vaba turu reguleerida, on meil hoolimata enam kui kolm aastat kestnud majanduskasvust jätkuvalt kõrge töötute määr ja tööturul mitteaktiivsete inimeste osakaal.

Loomulikult ei ole Euroopa Liidu parimatele järelejõudmine kiire protsess, aga meil tuleb pidevalt edasi liikuda, et muutuva ja areneva maailmaga konkurentsis püsida. Riigi roll on tagada, et meie majanduslik areng ei süvendaks veelgi ebavõrdsust ja seeläbi ka rahulolematust. Ainult nii on võimalik pakkuda ühtviisi inimväärseid elutingimusi kõikjal Eestis.

Eesti ühiskonna tasakaalus arengu tagamiseks on vajalik tänasest märksa suurem opositsiooni ja laiemalt kogu rahva kaasamine otsustusprotsessidesse. Valitsuskoalitsiooni poliitikud ei saa ega tohi juhtida riiki ainult oma erakonna programmist ja enda isiklikest veendumustest lähtuvalt. Kogu Eesti jaoks parima arengu saavutamiseks on oluline kaasata ka opositsiooni kuuluvaid parlamendierakondi ning kõiki aktiivseid inimesi, kodanikuühendusi, teadlasi, akadeemikuid ja teisi arvamusliidreid. Ainult ühiselt pingutades võime ühel ilusal päeval Põhjamaade tasemele jõuda ning tõesti oma riigi üle uhked olla.

kommentaare: 0

Eesti vajab uut kohaliku omavalitsuse korralduse seadust

esmaspäev, 3. juuni 2013

Esinesin täna tervitussõnavõtuga rahvusvahelisel konverentsil "Riigi keskvalitsus ja kohalik omavalitsus – oodatud stabiilsus või kardetud reformid?". Konverents toimus Tallinna Ülikooli Euroopa saalis ja on pühendatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 20. aastapäevale.

Ma olen veendunud, et kohalike omavalitsuste roll ja võimalused Eesti elu korraldamisel peavad oluliselt tõusma. Selleks tuleb leida lahendus omavalitsuste tulubaasi tugevdamise küsimusele, analüüsida linnade-valdade õigusi ja kohustusi ning samal ajal jõuda selgusele ka omavalitsusreformi võimalikus sisus. Muudatuste vajalikkus on täna ilmselge. Oluline on aga silmas pidada mitte ainult tänaseid ja homseid arenguid, vaid ka Eesti tulevikku aastakümnete pärast.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust on kahekümne aasta jooksul muudetud juba üle 70 korra. Täna kehtiv kohalike maksude süsteem ja omavalitsuste reaalsed võimalused ei ole vastavuses Eesti Vabariigi Põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse iseseisvuse põhimõttega. Vaadates lisaks 16. märtsi 2010 Riigikohtu lahendit kohalike omavalitsuste ülesannete ja rahastamise küsimuses, on minu hinnangul viimane aeg alustada uue seaduse koostamist.

Me vajame selget uut kohaliku omavalitsuse tegevuse seadust, aga selle eelduseks omakorda on selgetel majanduslikel ja sotsiaalsetel arvestustel põhinev poliitiline kokkulepe. Kõigi meie ekspertide seisukohad ja nägemused ei pruugi ega peagi 100% ühtima, aga eesmärk on tegelikult ühine – muuta kogu Eesti meie inimestele parimaks võimalikuks elukohaks, meie külalistele aga paigaks, kuhu nad kindlasti tahavad ikka ja alati tagasi tulla.

kommentaare: 0

Minu kõne Keskerakonna XVI Kongressil

laupäev, 5. november 2016

Head erakonnakaaslased! Lugupeetud külalised!

Õnnitlen südamest meid kõiki erakonna juubeli puhul. Rahvarinde ideaalidest võrsunud Keskerakond on veerand sajandit seisnud iga Eesti inimese eest. Meie erilise tänu ja tunnustuse on ära teeninud kakssada neli julget meest ja naist, kes Keskerakonna asutasid. Aitäh teile! Olen uhke, et paljud auväärt asutajaliikmed on täna meie seas.

Sügav kummardus erakonna esimehe Edgar Savisaare ees, kes on Keskerakonda asutamisest peale vedanud. Edgar, Sinu panus Eesti iseseisvuse taastamisel ja meie riigi ülesehitamisel on hindamatu. Oled kirjutatud suurte tähtedega Eesti poliitika ajalukku. Loodan ja usun, et Savisaare poliitikutee Keskerakonnas kestab kindlalt edasi.

Head mõttekaaslased!

Oleme näinud paremaid ja halvemaid aegu, kuid alati ühtsena edasi liikunud. Keskerakond ei ole ajutine projekt.  Oleme siin, et jääda.

Meie järjepidevust iseloomustab riigimees Jaan Tõnissoni mõte: "Vaim on, mis elustab. Idee ehk aade viib edasi." Solidaarsus, iga inimese eest seismine ja kogukondade ühendamine on meie riiki edasiviivad aated, millest Keskerakond ei tagane.

Austatud delegaadid!

Tänan piirkondi ja kogusid, kes on esitanud mind esimehe kohale. Tänan ja tunnustan kõiki kandidaate ja nende toetajaid. Konkurents on edasiviiv jõud.

Ma ei kandideeri Keskerakonna juhiks, et kaptenina laeva kurssi muuta. Kandideerin, sest tunnen vastutust erakonnakaaslaste ja valijate ees. Meie peale loodavad inimesed nii Abjal, Põltsamaal kui ka Paide linnas. Alatskivil, Suure-Jaanis ja Väike-Maarja vallas. Kogu Eestis.

Pean kurvastama konkurente, kes on üles loetlenud, mida kõike peab Keskerakond nüüd teisiti tegema ning kellest loobuma.

Kinnitan teile üheselt – Keskerakond ei paindu ega murdu.  Meie programmilised raamid on terasest.

Lähtume alati erakonnaliikmete ja valijate ootustest. Mitte kellelgi pole moraalset õigust ega poliitilist jõudu meile otsuseid ette dikteerida.

Head saalisviibijad!

Keskerakond on väärt erakond. Aga ka parimat asja saab veel paremaks teha. Toon välja neli olulist valdkonda, kus soovin meie organisatsiooni arendada:

1) Keskerakonna juhtimine peab muutuma selgeks ja laiapõhjaliseks. Toetan aktiivset erakonnasisest diskussiooni ning sisevalimiste kasutamist.

2) Rahaasjad peavad olema korras ja läbipaistvad. Üle jõu käivad kampaaniad ning garantiikirjad jäägu minevikku.

3) Meie piirkonnad ja kogud väärivad suuremat toetust. Kasvama peab rahaline abi ning erakonna juhtide tugi. Tunnustan kõiki liikmeid, kes panustavad läbi osakondade ja piirkondade, Seenioride kogu, Noortekogu, Roheliste kogu, Naiskogu KENA, Omavalitsuskogu, Õpetajate kogu, Kultuurikogu ja teiste ühenduste.

4) Vajame rohkem koostööd. Valimiste võitmine on ülioluline, kuid üksinda tegutsedes seame endale piirid. Toetan koostööd erakondadega, kellega saame oma programmi ellu viia.

Kallid sõbrad!

Hiina rahvatarkus ütleb: "Kui muutuste tuul puhub, ehitavad ühed müüre ja teised tuuleveskeid." Viimased valitsused on ehitanud müüre ning viinud Eesti riigi majanduslikku ja ideoloogilisse seisakusse. Keskerakond peab vajalikke muutusi eest vedama:

1. Rahvastikukriisi lahendamine on meie prioriteet. Iga seaduseelnõu ja programmiline dokument nii kohalikul kui ka riigi tasandil peab lähtuma rahvaarvu kasvust ja inimeste heaolust.

2. Majanduse käivitamiseks toetame regionaalseid ja sektoriaalseid maksuerisusi, et arendada ettevõtlust ning töökohtade loomist. Korrastada tuleb riigiettevõtete juhtimine ning ära teha vajalikud investeeringud. Kakskümmend viis aastat on räägitud neljarealisest Tallinn-Tartu maanteest, Rohuküla raudteest, Via Baltica väljaehitamisest ja Tallinna Linnahalli renoveerimisest. Aitab jutust! On aeg tegutseda.

3. Riigi ja omavalitsuste koostöös peab kaduma Suure ja Väikse Peetri mentaliteet. Vajame kohaliku tulubaasi taastamist, omavalitsuste otsustusõiguse suurendamist ning kvaliteetseid teenuseid kõikjal Eestis.

4. Eesti maksusüsteem tuleb täielikult üle vaadata, mitte komakohti kohendada. Langetame madalapalgaliste maksukoormust ning lõpetame ettevõtluskasumi maksuvabalt väljaviimise.

5. Lubamatu on meie inimeste vastandamine rahvuse, vanuse, soo, maailmavaate või teiste kriteeriumite alusel. Peame väärtustama iga inimest.

Head keskerakondlased!

Täna valitav juhtkond ning esimees vastutavad meie tulemuste eest järgmistel valimistel. Koondise kapten ei pea üksi kõiki punkte viskama, aga tagama parima valimistulemuse kogu meeskonnale. Meie eesmärk on võita taas absoluutne enamus Tallinnas ning parandada positsioone üle kogu Eesti.

Keskerakonna esimeheks kandideerimine on tõsine vastutus. Vastutus siin saalis viibijate, erakonnaliikmete ja toetajate ees. Vastutus Eesti iseseisva riigi ja rahva ees. Minu senine töökogemus, haridustee ning kuusteist aastat Keskerakonnas annavad mulle kindluse see väljakutse vastu võtta. Samastun president Arnold Rüütli öelduga: "Oma kodu tunne on kõige tugevam siis, kui selle heaks on midagi oma käte ja mõistusega tehtud."

Keskerakond on ja jääb minu koduerakonnaks. Sõltumata kongressi tulemustest ei tee mina oma nimelist valimisliitu ega uut erakonda.

Keskerakond on alati olnud erakond, kuhu tullakse. Kahjuks ka erakond, kust minnakse. Anname endast parima, et seekord läheks teisiti. Lõpetame jutud leeridest ning lähme edasi ühtse meeskonnana. Vajame kõiki liikmeid ning uusi liitujaid ja toetajaid.

Meie seas pole "omasid" ja "võõraid" ega üleliigseid inimesi. Keskerakond on meie kõigi erakond!

Edu ja jõudu Keskerakonnale ning Eesti riigile.

Tänan!

kommentaare: 0

Pöördumine Eesti inimeste ja erakonnakaaslaste poole

kolmapäev, 12. oktoober 2016

Eesti Keskerakond jõudis 12. oktoobril olulise teetähiseni – Rahvarindest võrsunud erakond tähistab täna oma 25. sünnipäeva. Keskerakond ei ole ajutine projekt. Oleme tulnud Eesti poliitikasse, et jääda. Solidaarsus, iga inimese eest seismine ja ühiskonna liitmine on olnud Keskerakonna alusväärtused kõik need kakskümmend viis aastat. Nii peab see olema ka viie, kümne ja kahekümne viie aasta pärast.

Olen otsustanud kandideerida Keskerakonna esimehe kohale, sest soovin tuua põhimõttelisi muutusi Eesti poliitikasse. Soovin anda oma panuse Keskerakonna programmi elluviimiseks riigi tasandil ja kohalikes omavalitsustes kogu Eestis. Inimesed ootavad sotsiaalsemat ja õiglasemat poliitikat, uusi algatusi ning julgust vajalikke otsuseid langetada. Eesti Keskerakonna põhimõtted pakuvad selget alternatiivi tänasele ummikseisule.

Eesti inimesed ootavad uut poliitikat

Kahjuks on Keskerakond olnud ligi kümme aastat järjest opositsioonis. Seetõttu pole me saanud oma programmi riigitasandil ellu viia ning Eesti poliitika on muutunud liialt parempoolseks. Keskerakond võitis Riigikogu valimised viimati 2003. aastal ning paraku kuulume opositsiooni juba kolmandas järjestikuses parlamendi koosseisus. Meie eesmärk olgu kohalike valimiste ja järgmiste Riigikogu valimiste võitmine ning uue laiapõhjalise valitsuse moodustamine.

- Eesti ühiskond vajab põhimõttelisi muutusi. Senise poliitika ebaõnnestumist ilmestab kõige selgemalt meie rahvaarvu jätkuv langus. Vabandavad jutud "kestlikkust kahanemisest" pole jätkusuutlikud ega paku lahendusi olukorra parandamiseks. Vajame terviklikku perepoliitikat, et tõsta sündide arvu. Vajame uusi töökohti ka väiksemates omavalitsustes ja maapiirkondades. Vajame lasteaedu, koole ja eluks vajalikke teenuseid kõikjal Eestis. Vajame riiki, kus mitte kedagi ei jäeta kõrvale.

- Oleme kuulunud Euroopa Liitu üle 12 aasta, kuid vahe Euroopa jõukamate riikidega on jätkuvalt ülisuur. See väljendub nii palkade ja pensionite osas kui ka tervelt elatud aastates. Euroopalik solidaarsus ning heaoluühiskond on jäänud kaugeks unistuseks. Olen veendunud, et Keskerakonna pakutav õiglasem maksu- ja sotsiaalpoliitika ning senisest märksa tugevam regionaalpoliitika aitavad Eesti elu edasi viia.

- Eesti edu alus on tugev ja ühtehoidev rahvas. Meie inimeste vastandamine rahvuse, vanuse, soo ja teiste kriteeriumite alusel peab lõppema. Riigijuhtide kohustus on kõnetada ja ühendada kõiki Eesti kogukondi, mitte ühiskonna lõhestamise hinnaga odavat populaarsust taga ajada. Vajame selgeid muutusi ka kodakondsuspoliitikas, et kaasata kõiki Eesti arengusse panustavaid inimesi.

- Palju on räägitud rahva võõrandumisest riigijuhtimisest. Tegelikult on olukord vastupidine – poliitikud on võõrandunud Eesti rahvast. Oma arvamuse ainuõigeks pidamine, teisitimõtlejate allasurumine ning tagatubade kokkulepped on ohuks demokraatlikule riigikorraldusele. Vajame inimeste suuremat kaasamist ühiskondlikesse aruteludesse ning otseselt riigijuhtimisse. Seetõttu toetan presidendi otsevalimisi ning rahvaalgatuse seadustamist, mille eest peab Keskerakond jätkuvalt seisma. 

Eestimaa ja Keskerakonna tulevik on meie kätes

Keskerakond on Eesti suurim ja vanim erakond ning meie edu tugineb kõigi liikmete ja toetajate panusele. Igaüks meist on pühendanud aega ja energiat keskerakondliku maailmavaate edendamiseks oma kodukohas ja riigis tervikuna. Selleks, et suudaksime Eestimaa arengus senisest rohkem kaasa rääkida, vajab meie organisatsioon üleriigiliselt tõsist tööd ja tugevdamist.

- Keskerakonna juhtimine peab muutuma laiapõhjaliseks ja läbipaistvaks. Siinkohal näen olulist rolli erakonna kõigi liikmete kaasamisel. Toetan aktiivset sisevalimiste ja küsitluste kasutamist erakonna valimisnimekirjade koostamisel ning erakonna poliitiliste põhimõtete kujundamisel. Meie liikmeskond tervikuna teab alati kõige paremini, millist poliitikat erakonna toetajad ootavad.

- Keskerakonna piirkonnad ootavad õigustatult senisest suuremat tuge. Ma pean silmas nii rahalisi võimalusi kui ka erakonna juhtide isiklikku panustamist meie maailmavaate tutvustamiseks igas Eesti omavalitsuses. Keskerakond peab olema nähtav kogu Eestis – Tallinnast ja Tartust kuni Sõrve sääre ja Piirissaareni.

- Ainult tugeva üleriigilise organisatsiooni toel suudame võita järgmised kohalikud valimised. Meil tuleb taas saavutada enamus Tallinna Linnavolikogus ning parandada Keskerakonna positsiooni võimalikult paljudes Eestimaa omavalitsustes. Väga paljud inimesed kogu Eestis loodavad just meie peale.

- Tõsist tähelepanu vajavad ka Keskerakonna erinevad kogud – Seenioride kogu, Roheliste kogu, Naiskogu KENA, Omavalitsuskogu, Õpetajate kogu jt. Aktiivsete inimeste ning erakonna büroo ja juhtkonna toel peame muutma erakonna kogud olulisteks koostööpartneriteks vastavates poliitikavaldkondades. Keskerakonna juhtkonna kohustus on toetada kõigi seniste ja loodavate kogude arengut.

- Erilist tähelepanu vajab Keskerakonna Noortekogu ja selle tegevuse laiendamine kõigis Eesti maakondades. Noored on meie tulevik ja just Keskerakonna Noortekogu toel on poliitikasse tulnud väga palju teotahtelisi ja aktiivseid inimesi.

- Meil tuleb laiendada ja elavdada volikogu komisjonide tööd. See on koht, kus töötatakse välja Keskerakonna pikaajalisi seisukohti ning arutatakse ka päevapoliitilisi küsimusi. Volikogu komisjonide kaudu võiks tulla märksa rohkem soovitusi ja avaldusi, mis on aluseks Keskerakonna esindajate tööle Riigikogus ja kohalikes omavalitsustes. 

- Korras rahaasjad on iga tõsiseltvõetava erakonna möödapääsmatuks eelduseks. Segadused ja ootamatud tagasilöögid finantsdistsipliini järgimisel ning juhatuse kinnitatud eelarve täitmisel peavad jääma minevikku. Rahaasjade eest vastutavad ennekõike erakonna esimees ja peasekretär, kuid laiemalt kogu juhatus.

- Toetan eraldi vanematekogu loomist erakonna väärikate liikmete kogemuste ja mõtete paremaks kaasamiseks Keskerakonna juhtimisse. Vanematekogu roll oleks erakonna esimehe ja teiste juhtorganite nõustamine ning tasakaalukate lahenduste pakkumine keerulistel aegadel.

Keskerakonna kongressist ja "leeridest"

Olen tänulik kõigile Keskerakonna liikmetele ja piirkondadele, kes on teinud mulle ettepaneku kandideerida Keskerakonna esimeheks. Annan endast parima, et mulle pandud usaldust õigustada.

Rõhutan veelkord, et ma ei kandideeri Keskerakonna esimeheks, et au ja kuulsust võita. Poliitika on valdkond, kus tuleb alati seada esikohale Eesti riigi ja rahva huvid. Minu eesmärk on, et Keskerakond suudaks Eesti poliitikas kaasa rääkida nii täna ja homme kui ka viie, kümne ning kahekümne viie aasta pärast.

Palun lõpetame jutu erinevatest leeridest ja konkureerivatest meeskondadest. Keskerakonnas ei ole äomasidü ja ävõõraidü ning kohe kindlasti pole meie erakonnas üleliigseid inimesi. Austagem üksteist ja erinevaid seisukohti ning jäägem ka omavahel vaieldes alati viisakaks. Seisame ju tegelikult kõik samade põhimõtete eest.

Olen meeskonnamängija. Seda nii spordis kui ka tööelus. Minu soov ja eesmärk on minna edasi ühtse Keskerakonna koondisega, kuhu on oodatud kõik, kes soovivad panustada erakonna ja Eestimaa tulevikku.

Jüri Ratas

kommentaare: 0

Riigi ja omavalitsuste tööjaotus tuleb paika panna

teisipäev, 4. oktoober 2016

Esinesin 4. oktoobril Eesti I Omavalitsuspäeval ettekandega riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete jaotuse teemal. Oma sõnavõtus rõhutasin, et haldusreformi käigus pole siiani omavalitsuste ja riigi rolli selgelt paika pandud.

Haldusreformi seadus sätestab ühe eesmärgina omavalitsuste võimekuse kasvu toetamise kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel. Samal ajal on selgusetu, kas ja mil määral need teenused reformi tulemusel muutuvad. Kas riik usaldab omavalitsustele senisest suurema rolli gümnaasiumihariduse ja esmatasandi arstiabi korraldamisel? Millised saavad olema omavalitsuste võimalused ettevõtluse arendamise osas? Kas kõigile linnadele ja valdadele jäävad kehtima täpselt samad ülesanded või lähtutakse konkreetse omavalitsuse suurusest, asukohast ja võimekusest?

Sama oluline on subsidiaarsuse põhimõtte ehk lähimusprintsiibi järgimine. Kuidas tagada ühinenud või sundliidetud omavalitsuste äärealade elanikele vajalike teenuste kättesaadavus? Lahendusena pakutud osavaldade ning piirkondlike teenuskeskuste õigused ja rollid on vastuolulised ning siiani lõpuni selgeks rääkimata. Haldusreform peab aga andma selge panuse ääremaastumise pidurdamiseks.

Valitsuskoalitsioon ei saa piirduda ainult Eesti kaardi ümberjoonistamisega, vaid peab välja töötama uue jätkusuutliku omavalitsusmudeli. Vajame selget kokkulepet riigi ja omavalitsuste õiguste ning kohustuste osas Eesti elu kujundamisel ning seadusandliku baasi põhjalikku muutmist ja täiendamist. Loetletud küsimused tuleb kiiremas korras lahendada, sest vastasel juhul ei ole võimalik haldusreformi kohalikeks valimisteks lõpuni viia.

kommentaare: 0

Garantiikirjade andmine pole Keskerakonna asjaajamise viis

esmaspäev, 5. september 2016

Soovin ümber lükata Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone väite, nagu oleks garantiikirjade andmine Keskerakonna tavapärane asjaajamise viis. Tegemist on pretsedenditu olukorraga, mille osas tuleb võimalikult kiiresti selgusele jõuda.

Kuulun Eesti Keskerakonda juba üle 16 aasta. Selle aja jooksul on erakonnal olnud üheksa erinevat juhatuse koosseisu ning neli peasekretäri. Oma kogemuse põhjal julgen kindlalt öelda, et laadsed garantiikirjad pole Keskerakonna tava ega laiemalt aktsepteeritud teguviis. Vastupidi, erakonnas valitseb kindel arusaam, et kõik suuremad finantskohustused tuleb läbi arutada kogu juhatusega.

Juhatuse liikme staatusega kaasneb lisaks õigustele ka väga suur vastutus oma erakonna ja valijate ees. On päevselge, et sadade tuhandete eurode üle ei tohi otsustada üksik juhatuse liige, isegi kui põhikiri seda teoreetiliselt võimaldab. Antud kahetsusväärne juhtum on negatiivseks pretsedendiks, mille valguses tuleb Keskerakonna Kongressil otsustada, kuidas juhatuse liikmete esindusõigust täpsustada.

Keskerakond on Eesti suurim ja kõrgeima toetajaskonnaga erakond. Kui me soovime oma valijate usaldust õigustada, siis peame olema eeskujulikud ja läbipaistvad ka oma rahaasjade korraldamisel. Segastel asjaoludel ning juhatuse enamuse teadmata väljastatud garantiikirjad ei vasta kindlasti Keskerakonna liikmete ega toetajate ootustele.

kommentaare: 0

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlusel sündis uus osalusrekord

esmaspäev, 29. august 2016

Pühapäeval, 28. augustil toimus Pirita Spordikeskuse terviseradadel kaheteistkümnes "Jüri Ratase jalgrattavõistlus". Kõigile rattahuvilistele suunatud kogupereüritusel startis kokku 770 osalejat viies erinevas kategoorias. Lisaks rattasõidule jagasid õpetussõnu ja infomaterjale Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Operation Lifesaver Estonia esindajad. Kohal olid ka Sportlandi rattatelk ning CFC Spordiklubi Jaan Kirsipuu Rattakool.

Pirita Velodroomi staadionile kogunes sadu peresid, lapsi ja täiskasvanuid. Olen väga õnnelik, et jalgrattasõit on jätkuvalt armastatud spordiala ning püstitasime taas uue osalusrekordi. Tunnustan kõiki rattahuvilisi, kes tulid üksi, pere või sõpradega värkes õhus sporti tegema. Tänan kümneid vabatahtlikke ja toetajaid, kelle toel on võimalik tasuta rattavõistlust korraldada.

Naiste seas võttis kindla esikoha Janelle Uibokand, teise koha saavutas Kelly Kalm ning kolmandaks tuli Mairis Õispuu. Meestearvestuses võitis tihedas konkurentsis Erki Pütsep, talle järgnesid Helmet Tamkõrv ja Henno Puu. Kõik tulemused on üleval kodulehel: http://www.ratas.ee/index2.php?pid=16&id=18  

Selveri Tibusõidus ja Jaffa lastesõidus võistles tänavu 436 last, kes kõik said auhinnaks medali, diplomi ja kinkekoti. Ratastoolisõidus oli 7 osalejat ning meeste- ja naistearvestuses startis 327 jalgratturit. Kõik täiskasvanud pälvisid samuti medali ja kinkekoti. Naiste ja meeste kolm parimat pälvisid karika ning teisi auhindu. Ühtlasi loositi kõigi osalejate vahel välja palju erinevaid kingitusi – Tallinki perereisid Rootsi ja Soome, kaks jalgratast, muusikakeskused Sony Centeri poolt, mitmeid sportlikke ja lõbusaid auhindu Sportlandilt ning Vipexilt jpm.

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlust aitasid korraldada Tridens, Jaffa, Selver, AS TTP, KH Energia Konsult, Aktsiaselts Fifaa, Skechers Eesti, AS Vipex, Sony Center, G4S, Sportland, Balbiino, Rahvusooper Estonia, Operation Lifesaver Estonia, Tallinna Botaanikaaed, Sparta Spordiklubi, Ramirent AS, OÜ Utilitas OÜ Kristobal, Tallinna Kiirabi, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur, Põhja-Eesti Päästekeskus, Pirita Velodroom, Pirita Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Kesklinna Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Maanteeamet.

kommentaare: 0

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlus toimub juba sel pühapäeval

neljapäev, 25. august 2016

Kutsun Sind taas koos oma pere ja sõpradega osalema lõbusal ja sportlikul kogupereüritusel. 28. augustil 2016 toimub "Jüri Ratase XII jalgrattavõistlus", mis on ka tänavu kõigile osalejatele tasuta. Võistluse algus on kell 11.00 Pirita Velodroomil, Rummu tee 5.

REGISTREERI ENNAST kodulehel: www.ratas.ee/voistlus Palun kindlasti kasutada eelregistreerimist, mis kestab kuni 25. augustini. Vajadusel saab kohapeal registreerida võistluspäeval kell 9.00 – 10.20.

Enne võistluse algust näitab Sparta Spordiklubi kasulikke soojendus- ja venitusharjutusi. Taaskord on kohal ka Lõvi Leo, Nublu ja Operation Lifesaver Estonia, kes annavad edasi õpetussõnu heast käitumisest ning politsei ja päästeameti tegevusest. Kohapeal on tutvumiseks tuletõrjeauto. 

Kuna osalejate arv kasvab igal aastal, siis toimub tänavu võistlusmaterjalide väljastamine ka laupäeval, 27. augustil kell 11.00-15.00 Pirita Velodroomi jalgrattapoe kohal asuvas galeriis. Peahoone teisele korrusele pääseb vasakut kätt paiknevatest treppidest. Kõik sõitjad, kes oma stardimaterjalid juba laupäeval välja võtavad, võivad pühapäeval kohale tulla alles 10.45 Sparta soojendusvõimlemise ajaks. 

Jüri Ratase XII jalgrattavõistluse programm:

9.00 – 10.20 kohapeal registreerimine;
9.00 – 10.50 eelregistreerunutele numbrite ja kiipide kättesaamine;
10.45 – 11.00 Sparta soojendusvõimlemine;
11.00 – võistluse avamine;
11.15 – Selveri Tibusõit;
11.30 – Jaffa Lastesõit
12.00 – ratastoolisõit 
12.05 – naiste ja meeste sõit
13.30 – autasustamine ja loosimine;

13.45 – võistluse lõpetamine.

Jüri Ratase XII jalgrattavõistluse distantsid:

Selveri Tibusõit (kuni 6-aastased), distants 450m;
Jaffa Lastesõit (vanuses 7-12 aastat), distants 3,5km;
Naised, distants 12,5km;
Mehed, distants 12,5km;
Ratastoolisõit 1,4km;

Perearvestus (arvesse läheb vähemalt ühe vanema ja lapse osalus).

Kiivri kandmine on võistluse kõikidel distantsidel kohustuslik.

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlust aitavad korraldada Tridens, Jaffa, Selver, AS TTP, KH Energia Konsult, Aktsiaselts Fifaa, Skechers Eesti, AS Vipex, Sony Center, G4S, Sportland, Balbiino, Rahvusooper Estonia, Operation Lifesaver Estonia, Tallinna Botaanikaaed, Sparta Spordiklubi, Ramirent AS, Tallinna Kiirabi, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur, Põhja-Eesti Päästekeskus, Pirita Velodroom, Pirita Linnaosa Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Kesklinna Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Maanteeamet.

Soovin tänada ja tunnustada hea koostöö eest kõiki ürituse partnereid, toetajaid ning vabatahtlikke, kelle toel on võistlus juba üksteist aastat toimunud.  

kommentaare: 0

Paul Kerese tänava maleturniiri tulemused

esmaspäev, 30. mai 2016

Sel laupäeval toimus juba kuuendat korda Paul Kerese tänava maleturniir. Tänan südamest kõiki osalejaid ning korraldusmeeskonda. Heade koostööpartnerite ja suvise ilma toel sündis uus osalusrekord – mängima kogunes 190 malehuvilist, täpsemalt 115 täiskasvanut ja 75 last.

Tänavu on kõigi malesõprade ja Eesti spordi jaoks laiemalt väga tähendusrikas aasta. Kogu malemaailm tähistab Paul Kerese 100. sünniaastapäeva, mistõttu kuulutas ka Rahvusvaheline Maleföderatsioon 2016. aasta Paul Kerese aastaks. Paul Kerese tänava vabaõhu maleturniir andis oma tagasihoidliku panuse meie male suurkuju saavutuste ja elutöö mälestuseks.

Pilte üritusest saab näha siin: https://www.facebook.com/ratasjuri/photos/?tab=album&album_id=674526526018643

Kuni 12-aastaste arvestuses võitis Emil Laanemets, teise koha saavutas Marina Levchenko ja kolmandaks tuli Arseni Pronin. Täiskasvanute turniiri esikoha saavutas Tarvo Seeman, teise koha pälvis Henrik Haavamäe ning kolmanda koha Sergei Neff. Mõlema vanusegrupi parimad said auhinnad ning kõik osalejad väikse medali. Maleturniiri avasõnad ütles Eesti kõige tuntuma ja teenekama maledünastia esindaja Merike Rõtova.

Täpsemad tulemused on üleval Maleliidu kodulehel:

http://chess-results.com/tnr224044.aspx?lan=1&art=1&wi=821

http://chess-results.com/tnr224043.aspx?lan=1&art=1&wi=821

Paul Kerese tänava maleturniiri aitasid korraldada Nõmme Linnaosa Valitsus, Eesti Maleliit, Paul Kerese Malemaja, Eesti Male Toetusühing, Hasartmängumaksu Nõukogu, Järve Keskus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, G4S, Nõmme Sõõrikukohvik, Sportland, Tallinna Lauluväljak, Apollo, Harju tänava uisuplats, Peetri Pizza.

kommentaare: 0

Paul Kerese tänava maleturniir 2016

teisipäev, 10. mai 2016

Hea malesõber!

2011. aastal toimus enam kui 20-aastase vaheaja järel taas Paul Kerese tänava maleturniir, millest võttis osa 24 maletajat. Igal järgmisel kevadel on osalejate arv kasvanud ning eelmisel korral nautis värskes õhus maletamist juba 136 inimest.

Paul Kerese tänava maleturniir toimub taas ühe üritusena Nõmme Kevade raames ning on suunatud osalejatele üle Eesti. Oodatud on kõik, kellel malemängu vastu huvi – nooremad ja vanemad hobimaletajad, perekonnad ning reitinguga malemängijad.

Korraldame ka tänavu kaks eraldi turniiri: esimene kuni 12-aastastele (k.a) lastele ja teine vanematele noortele ning täiskasvanutele. Loomulikult võivad ka kuni 12-aastased soovi korral osaleda täiskasvanute turniiril, kuid arvestada tuleb, et see toimub lasteturniiriga samaaegselt.

Käesoleval aastal toimub maleturniir 28. mail kell 11.00-16.00 vanas harjunud kohas, Suure Meistri kodu lähedal, Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis Nõmmel. Paul Kerese tänava maleturniiri avasõnad ütleb Eesti kõige tuntuma ja teenekama maledünastia esindaja Merike Rõtova.

Eelregistreerimine on kohustuslik ja see kestab kuni 26. maini 2016. Osavõtusoovist teatada hiljemalt 26. maiks 2016 meiliaadressil alina.tubli@riigikogu.ee. Registreerimiseks tuleb edastada järgnevad andmed: Ees- ja perenimi, Kategooria (kuni 12-aastased või täiskasvanud), Kontakt (e-mail, telefoninumber), Elukoht (omavalitsuse täpsusega). Lisa ka, kust said informatsiooni malevõistluse kohta (e-mail, Facebook, ajalehed, muu). Võid ära märkida ka oma maleklubi, reitingu ja muu täiendava info.

NB! Palume mängijatel kohale tulla hiljemalt 10.30 ja nimi ka kohapeal kirja panna.

Kõige austusega

Jüri Ratas

võistluse korraldaja

kommentaare: 0

Jüriöö pargi tuletornis süttigu tuli, kui riigilipp Toompeal langetatakse

pühapäev, 24. aprill 2016

Osalesin 23. aprillil Jüriöö ülestõusu 673. aastapäeva mälestusüritusel Jüriöö pargis. Mul on väga suur au, et Sõjamäel asuvasse parki istutati ka minu nimeline tamm teenete eest mälestuspargi rajamisel.

Oma sõnavõtus rõhutasin, et ligi seitsesada aastat tagasi toimunud julge vastuhakk suruti küll võõrvallutajate poolt maha, kuid mälestus meie esivanemate vaprusest ja vabadustahtest kestab tänaseni. Seesama tahe ja julgus oma saatust ise määrata on aidanud meie rahval kõigi raskuste kiuste püsima jääda ning toonud Eestile ka riikliku iseseisvuse. Ainult tänu meie esivanemate meelekindlusele ja teotahtele saime 23. aprillil tähistada ka Riigikogu 97. sünnipäeva.

Jüriöö park ühendab meie rahva ajalugu nüüdisajast Jüriöö mässu ning muistse vabadusvõitluseni välja. Seetõttu tegin Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku taastada väärikas traditsioon, et Jüriöö mälestuspargi tuletornis süttib tuli hetkel, mil langetatakse lipp Pika Hermanni tornis ning kustub taas Toompea hommikuse lipu heiskamise järel. See sümboliseeriks meie riikliku iseseisvuse ja ajaloolise pärandi olulisust ning lahutamatust.

Jüripäeval tähistasime ühtlasi neljandat korda veteranipäeva, mis on väärikas ja aastast-aastasse kasvav traditsioon. Veteraninädalal tunnustame vapraid mehi ja naisi, kes on osalenud rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel. Kaitseväelased ja kaitseliitlased on kodumaa patrioodid ning seisavad eesrindel iseseisva Eesti riigi ja rahva eest. Meie püha kohus on alati austada ja mälestada kaasmaalasi, kes on riskinud kõigega või andnud lausa oma elu õiglasema ja turvalisema maailma nimel.

kommentaare: 0

Jüri Ratase tänusõnad spordirahvale

reede, 15. aprill 2016

Tänan Teid kõiki põneva, sisuka ja edasiviiva debati eest. Eesti spordi sõlmprobleemid said laiapõhjaliselt läbi arutatud ning avalikkuse ette toodud. Nüüd tuleb asuda neid lahendama.

Tunnustan Urmas Sõõrumaad võidu puhul ning soovin talle palju jõudu ja edu Eesti Olümpiakomitee presidendi vastutusrikkas ametis. Samuti õnnitlen asepresidente Jüri Tamme ja Tõnu Tõnistet ning kõiki täitevkomitee ja esindajate kogu liikmeid. Olen veendunud, et Eesti sport sai väärika ja tegusa esindusmeeskonna.

Tänan südamest ka kõiki, kes mind presidendi kohale esitasid ja minu poolt hääletasid. Olen rahul, et suutsin oma toetajaskonda igas voorus kasvatada.

Kinnitan, et spordivaim minus ei ole kuskile kadunud. Luban jätkuvalt panustada Eesti spordielu hüvanguks Riigikogus ning Eesti Korvpalliliidu presidendina. Olen ka tulevikus avatud teie mõtetele, küsimustele ja ettepanekutele.

kommentaare: 0